Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

Uit de Raad 28 juni

Donderdag 28 juni was er een raadsvergadering met een volle agenda. We zetten de belangrijkste items even op een rij.

Het jongerenplatform
In 2016 heeft ons raadslid David Schultz een initiatiefvoorstel ingediend voor het opstarten van een jongerenplatform. David: “het is belangrijk dat jongeren zichzelf kunnen uitspreken over zaken die zij van belang vinden. Jongeren kunnen ons voeden met een kijk op de wereld die wij helaas niet meer hebben.” Het heeft lang geduurd, 1 jaar en 9 maanden en 2 dagen. Het proces verdient niet de schoonheidsprijs. Echter het is gegaan zoals het is gegaan. Het jongeren platform wordt een combinatie van het klassieke vergadermodel aangevuld met de moderne digitale middelen. Nu op naar de uitvoering.
Een grote meerderheid in de raad stemde voor het instellen van het jongerenplatform. Allen OPA stemde tegen.

Halte Werk
Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL). Halte Werk zet zich in om iedere inwoner van de HAL-gemeenten naar eigen kunnen te laten werken. Zij begeleiden en bemiddelen naar regulier werk waar het kan en beschut werk waar het moet.
De begroting Halte Werk 2019 is volgens de raad onvoldragen waardoor de raad niet in staat is de begroting te beoordelen. De vraag aan Halte Werk is dan ook om alsnog te komen met een kwalitatief hoogwaardige en realistische begroting. Ons raadslid Simone Meijnen heeft de wethouder (Paul Verburggen) tevens gevraagd om waar nodig ondersteuning te bieden vanuit de Gemeente. De wethouder heeft dit toegezegd. Het voorstel is unaniem aangenomen

Vernieuwing Station Alkmaar Noord
De wens om station Alkmaar Noord te verbeteren stond in 2014 al in het verkiezingsprogramma van D66. Ook in het vorige coalitieakkoord was het opgenomen. Op de valreep het de vorige wethouder (Jan Nagengast) een voorstel aan de raad gedaan. De kosten, ruim 5 miljoen Euro worden voor het grootste gedeelte gedragen door Prorail. De gemeente Alkmaar moet 500.000 bijdragen. Het debat ging niet over de noodzaak het station te vernieuwen. Wel was er enig debat hoe de gemeentelijke bijdrage gefinancierd moet worden. Uiteindelijk is gekozen om 300.000 uit de algemene reserve te halen en een provinciale subsidie aan te vragen van 200.000.
Het voorstel is unaniem aangenomen. Het station kan nu in 2020 vernieuwd worden en zal dan weer up to date zijn. Alle perrons goed bereikbaar voor alle inwoners, dus ook voor mindervaliden en moeders met kinderwagen.

De GGD
Naar aanleiding van de jaarcijfer van de GGD constateert de raad dat de GGD nu meerdere jaren een negatief resultaat heeft. Daarbij zijn de reserves onvoldoende om de te verwachte toekomstige risico’s op te vangen. De raad stelt onder andere voor om in 2018 een extern onafhankelijk bureau opdracht te geven voor een onderzoek naar de structurele problemen bij de GGD.
Net als D66 zij alle fracties het er over eens dat de medewerkers van de GGD alle lof verdienen. Zoals David Schultz dan ook zegt “Het is een organisatie die zich mede verantwoordelijk voelt voor onze gezondheid. Een organisatie die 24/7 paraat staat om op te treden bij calamiteiten. Een organisatie die we moeten koestern. En juist daarom moeten we kritisch zijn. Waar ligt de oorzaak? Ligt het aan de interne organisatie? Ligt het aan de opgelegd bezuinigingen, ligt aan de toch wat merkwaardige positie van het bestuur; eigenaar , opdrachtgever en financier tegelijk? Waarschijnlijk zal het een combinatie van alles zijn. We zoeken geen schuldigen, we zoeken naar oorzaken en bovenal naar oplossingen!”
Het voorstel om een extern onderzoek te laten uitvoeren is unaniem aangenomen.

Moties
Dan zijn er nog een tweetal motie aangenomen. Eén over de zo genoemde verzilverhypotheek. Het verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de verschillende financieringsvormen voor 65 plus om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. En dan een motie die het college vraag om het coalitieakkoord samen te vatten voor laaggelettterden. Beide motie zijn aangenomen.
Wilt u de hele vergadering rustig nakijken klik dan hier.