Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 juli 2018

D66 stelt vragen aan het college

D66 wil weten waarom de ‘vorm van rechtsongelijkheid’ in gemeente Alkmaar voor uitkeringen aan studenten met een arbeidsbeperking nog bestaat en of het college van plan is hier wat aan te doen. Daarom zijn er vragen aan het college gesteld.

Schriftelijke vragen art. 42 RvO; Toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking
18 juli 2018

Afgelopen voorjaar is in de Gemeente Heerhugowaard de verordening op basis waarvan uitkering aan studenten met een arbeidsbeperking wordt betaald aangepast. Gebleken was dat de toepassing van de bestaande regeling leidde tot een uitkering van € 243,- netto per half jaar. Dit bedrag ligt ver onder de mogelijkheden die niet gehandicapte studenten hebben om bijverdiensten te genereren. Bovendien waren vraagtekens te zetten bij de wijze van berekenen die leidden tot dit (te) lage bedrag. In de Gemeente Heerhugowaard is dit erkend en de verordening waarop de uitkering is gebaseerd aangepast. Via Halte Werk wordt de uitkering aan studenten verzorgd. Ook landelijk zijn er in de Tweede Kamer al vragen gesteld over de uitvoering van de regeling mede ingegeven door de hiervoor genoemde ongelijkheid waarmee gemeenten er mee omgaan.

Hoewel wordt samengewerkt in Halte Werk door de gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar is er tot verbazing van D66-Alkmaar in onze gemeente nog geen initiatief door U genomen dit ook in de Alkmaarse verordening aan te passen c.q. recht te trekken. De uitkering staat in Alkmaar nog steeds op € 243,- per half jaar terwijl dit bijv. in Heerhugowaard op jaarbasis kan variëren tussen afgerond € 1.800.- en € 3000,- Dit leidt onzes inziens tot een vorm van rechtsongelijkheid. In elk geval een fors verschil in de behandeling van arbeidsgehandicapte studenten woonachtig in Alkmaar en andere gemeenten.

Het leidt ons tot de volgende schriftelijke vragen ex art. 42 van het Reglement van Orde.
1. Bent u op de hoogte van dit genoemde verschil in behandeling tussen diverse gemeenten die deelnemen in de Halte Werk;
2. Hoeveel geld ontvangt gemeente Alkmaar in 2018 van het Rijk voor deze doelgroep;
3. Hoeveel arbeidsgehandicapte studenten in Alkmaar maken gebruik van de regeling in 2018;
4. Gaat U nog in 2018 een voorstel doen aan de raad de verordening aan te passen en met ingang van januari 2018 de uitkering op niveau te brengen? Zo nee, graag motiveren waarom niet;
5. Welke inspanning doet de gemeente Alkmaar of gaat de gemeente Alkmaar doen om studenten op te sporen en voor te lichten over deze regeling. Uit landelijk onderzoek is namelijk gebleken dat minder dan 10% van de doelgroep een uitkering krijgt;
6. Bent u het met D66 eens, dat studenten, die via deze regeling voorzien zijn van een hogere uitkering, zich door verbeterde omstandigheden ook meer op hun studie en toekomst kunnen concentreren. Zo nee, graag motiveren waarom niet;

Met vriendelijke groet PJM van Diepen, fractie D66-Alkmaar