Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Uit de Raad 27 september

Raad 27 september 2018

Wij hebben versterking! Marion de Jong  is donderdag 27 september tijdens de raadsvergadering beëdigd als onze fractie-assistent. Welkom, Marion en succes en plezier!

In het vragenuurtje vooraf aan de raadsvergadering heeft Simone Meijnen namens onze fractie aandacht gevraagd voor de knelpunten rond de Vroonemeerschool. De wethouder is gevraagd wat er aan de hand is op de Vroonermeerschool. Er is en blijft onduidelijkheid over de verdeling van de lokalen. Blijkbaar komen de schoolbesturen er samen niet uit. Wij vroegen ons af wat de rol van de gemeente hierin kan zijn.
Het antwoord komt er op neer dat na de zomervakantie  het signaal binnenkwam dat Ronduit meer ruimte wilde betrekken dan de eerder gemaakte afspraak (twee lokalen en spreekruimte). Beide schoolbesturen (Saks en Ronduit) zijn toen uitgenodigd voor een mediationgesprek. Hoewel er voldoende ruimte is voor alle leerlingen, komen de besturen er onderling niet uit. Als komende schooljaren blijkt dat het aantal leerlingen door opleveringen in de nieuwbouw zo toeneemt dat de normen voor passende huisvesting overschreden worden, en de periode tot oplevering nieuwbouw niet overbrugd kan worden, dan is er een mogelijkheid om noodlokalen te plaatsen om de totale capaciteit te vergroten. De schoolbesturen moeten er echter zelf uitkomen over de verdeling.

Bespreekstukken

Bestemmingplan Sloep 7 de Rijp
Het bestemmingsplan is door de raad aangenomen. Er kunnen nu woningen gebouwd worden op het terrein van het oude gemeentehuis in De Rijp. D66 is tevreden dat er weer woningen in onze gemeente worden gebouwd. Aandacht voor senioren woningen is zeker gezien de stijgende vraag naar levensloop bestendige woningen een uitgesproken wens van D66.

Regionale visie verblijfsrecreatie
Het gaat hier om een regionale visie over de ontwikkelingen van de verblijfsrecreatie sector in de regio. Er is  betere afstemming nodig van vraag en aanbod om zo in te kunnen spelen op de veranderingen in deze sector. Dit om de aantrekkelijkheid voor het toerisme te versterken en te zorgen voor levensvatbare bedrijven in de regio. De raad kan instemmen met de notitie. Wel met enige kritische opmerkingen. Afstemming in de regio wordt van harte ondersteunt. Echter, Alkmaar  is wel zelf verantwoordelijke voor de binnenstedelijke ontwikkelingen in haar gemeente. Tevens is via een amendement opgenomen dat  de regels voor nieuwe kleine recreatiebedrijven beperkt blijven.

D66 is kritisch over de ontwikkelingen van airbnb. Het college zegt toe met een memo te komen over het beleid rond airbnb.

Moties

Munnikenweg
Volgens D66 een mooie motie om zo aandacht te geven aan een historische weg in onze gemeente. De Munniken weg wordt nu officieel een Alkmaars monument en behoort tot het  historische erfgoed. De motie is met algemene stemmen aangenomen. Wil je de historie rond de Munnikenweg horen, bekijk dan het videoverslag van de raad en luister hier naar het verhaal over de Munnikenweg (vanaf 2:16:04)

Pinautomaat
In deze motie wordt er gevraagd aan de gemeente om in samenwerking met  Gedlservice Nerderland en het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer de behoefte te onderzoeken naar aantal pinautomaten in onze gemeente. Daarmee moet voor elke Alkmaarder voldoende pinautomaten zijn op de juiste plaats opdat alle Alkmaarders veilig en eenvoudig kunnen pinnen. D66 vind dat de gemeente inderdaad de vinger aan pols moet houden in zaken die door anderen worden uitgevoerd maar wel onze bewoners aangaan. Vandaar dat D66 heeft ingestemd met deze motie. De motie is aangenomen.

Lasershow
Een motie van de Partij voor de Dieren om vuurwerkshows die door de gemeente worden georganiseerd te vervangen door lasershows. D66 is voor de motie omdat het past in een moderne visie over het  milieu. De motie is aangenomen.

Parkeren spoorbuurt
Motie om de parkeerdruk in de Spoorbuurt aan te pakken. Er bestaat een wachtlijst voor parkeervergunningen op straat in de buurt. Voorstel is om een parkeergaragevergunning voor de Spoorbuurt als maatwerk aan te bieden. Daarmee wordt de parkeerdruk op straat aangepakt en is er een alternatief voor het parkeren op straat in de Spoorbuurt.  Een oplossing voor de parkeerdruk in de Spoorbuurt. Hoewel D66 zich graag  richt op minder auto’s in de stad zullen we op korte termijn iets moeten doen voor de mensen in de wijk. Wel zal er op langere termijn een oplossing moeten komen om steeds minder auto’s op straat te krijgen. Wij hopen dat de VVD (indiener van de motie) zich met ons verder inzet om het parkeren in de binnenstad op straat mogelijk te verminderen. Meer auto’s in parkeergarages, minder auto’s op straat. De motie is aangenomen.

Park de oude stadskwekerij
Verzoek aan het college om een positieve actie te ondernemen als tegenwicht tegen het vandalisme in de Park de oude kwekerij. Voorstel is dat het college een wedstrijd uitzet om kunstenaars het amfitheater te laten verfraaien en daarvoor € 3.500 vrij te maken.
D66 stelt wel dat juist het bestuur van het park invloed moeten hebben op het proces en dat niet de gemeente de lead moet nemen. D66 heeft contact gehad met het bestuur en zij hadden zelf al het idee om mogelijk subsidie voor een kunstwerk aan te vragen. Het is een positief signaal na het vandalisme. D66 stemde in. Motie is aangenomen.

De motie over nachtopvang voor thuis- en daklozen is teruggetrokken.

Wilt u de hele raadsvergadering terugzien klik dan hier