Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

Uit de Raad 18 oktober 2018

Uit de raad 18 oktober 2018

Eerst is er een moment stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de heer Joop Klukhuhn, oud raadslid van de gemeente Alkmaar.

Het beleidskader schuldhulpverlening was het enige bespreekpunt.
Doel is dat zoveel mogelijk inwoners van Alkmaar vrij zijn van schulden. Dit door de inzet van preventie wanneer mogelijk en actief ondersteunen waar nodig. Iedereen die aanklopt voor schuldhulpverlening heeft binnen 4 dagen een eerste gesprek en een eerste plan van aanpak.

Simone Meijnen heeft namens D66 twee amendementen ingediend op het beleidskader. Een amendement dat er op gericht is om naast het voorgezet onderwijs ook met scholen van het MBO en HBO contact te zoeken. Om zo te bespreken op welke wijze zij ondersteund kunnen worden als het gaat om preventie en signalering van schulden bij leerlingen dan wel studenten op hun scholen. Een tweede amendement richt zich op het eerste gesprek om daar al een inschatting te maken of laaggeletterdheid een mogelijke oorzaak is van de schulden. Dit omdat mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de schuldenaren die zich aanmelden bij schuldhulpverlening. Beide amendementen zijn door de raad positief ontvangen en met algemene stemmen aangenomen.

Een ander amendement, ingediend door de VVD en D66 betrof de regelingen rond het in te stellen noodfonds. Het noodfonds is er om mensen in een precaire situatie met ernstige schulden te helpen. Volgens D66 moet iedereen de mogelijkheid hebben zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo blijf je, waar mogelijk, zelf aan het stuur, ook in geval van schuldhulpverlening. Daarom steunt D66 de motie die aangeeft dat de gelden voor het overnemen van gedeelten van schulden in beginsel verleend worden in de vorm van een renteloze lening, die binnen een in het uitvoeringsplan nader te bepalen termijn en onder nader te bepalen andere voorwaarden terugbetaald dient te worden. “In beginsel”, dus waar terugbetaling niet mogelijk is, zal er alsnog een regeling getroffen kunnen worden. Ook dit amendement is aangenomen.

Een amendement van SPA waarin vraagt om het begrip “ernstige schulden” nader te preciseren is niet aangenomen door de raad. Ook D66 is er tegen dat door specifieke begripsomschrijving groepen buiten de boot zouden kunnen vallen.

Moties
Nachtopvang voor dak‐ en thuislozen
Deze motie, ingediend door de VVD, gaat over de opvang in de Heem. Deze is te klein voor de groeiende vraag naar opvang en zorgt mede daardoor voor overlast in de buurt. Gevraagd wordt om maatregelen om opvang daklozen structureel op te lossen. Voor 2020 moet er dan een semi tijdelijk opvang daklozen worden gerealiseerd dat niet in een woonwijk staat. D66 stemde in en de motie is aangenomen.

Een kansrijke start voor openbaar onderwijs in Vroonermeer
Tussen de Vroonermeerschool en de Lispeltuut, twee basisscholen die al enige tijd een schoolgebouw moeten delen, is er ruzie rond de verdeling van lokalen. Ondanks afspraken over de verdeling zijn de partijen er nog steeds niet uit. En dat terwijl er twee lokalen leeg staan. Er is ruimte genoeg (dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente) de verdeling ervan is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De motie van onder andere D66 en de VVD is aangenomen. Onze wethouder Elly Konijn wordt hierin opgeroepen om de schoolbesturen aan te sporen om tot een oplossing te komen.

Maak van de fabrieksschoorsteen een monument
Ingediend door Groen Links. Voorstel om de schoorsteen langs het Noordhollandsch Kanaal aan het Jaagpad op te nemen als historisch erfgoed. Zodoende moet de schoorsteen dan ingepast worden in de bouwplannen aan het Jaagpad. Deze schoorsteen was onderdeel was van de fabriek van de ‘Noord-Hollandsche Stoomwasch- en Strijkinrichting’, later genaamd ‘Firma S. Krom. Vele Alkmaarders hebben hier gewerkt, dan wel hebben hun kleding hier laten reinigen. Steven Smit stelt namens D66 dat er bij bouwplannen aandacht gegeven moet worden aan kunst en/of cultuurhistorische uitingen. In de omgevingsvisie 2040 wordt expliciet het belang van erfgoed benoemd. Volgens D66 is de “schoorsteen van Krom” een mooi begin om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de omgevingsvisie die we met zijn allen hebben vastgesteld. De motie is aangenomen.

De raad in control II
Deze motie, ingediend door SPA, gaat over het proces rond het ontslag van enkele leden van de cliëntenraad van Halte werk. De zaak ligt bij de uitvoering en er loopt momenteel een procedure bij de rechter over de ontslagen door het bestuur van een aantal leden van de cliëntenraad. Volgens D66 is het niet aan de raad om op dit moment zich bezig te houden met de zaak. Zodra er een uitspraak is zullen we kritisch kijken naar het doorlopen proces. De motie is verworpen.

Stilte is een rijk bezit
D66 heeft in zijn verkiezingsprogramma 2018 – 2022 aandacht voor stilte in de leefomgeving.
“Stilte is een gewaardeerd onderdeel van onze leefomgeving en een rijk bezit. Uitgaansleven, feesten en culturele activiteiten zorgen voor geluid. Enige overlast is zeker in de binnenstad niet te vermijden. Maar waar mogelijk moet de overlast beperkt worden. Daarom wil D66 dat stilteweekenden gerespecteerd moeten worden en regels gericht op beperking van overlast ook daadwerkelijk worden gehandhaafd.”
Peter van Diepen heeft namens D66 een motie ingediend die vraagt om de planning van één stilte- of rustweekend per maand uit te breiden tot het gehele kalenderjaar (nu nog alleen de maanden april t/m september). Gelijktijdig om in deze planning van stilte weekenden ook de Paardenmarkt (deze was in vorige planning niet meegenomen) gelijk oplopend met het Canadaplein, te betrekken. De motie is aangenomen.

Wilt u de raadsvergadering nog eens nakijken klik dan hier voor het video verslag.