Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 december 2018

Uit de Raad 13 december 2018

Uit de Raad 13 december 2018

De laatste Raadsvergadering alweer van 2018. Weinig agendapunten en toch wisten we het tot middernacht spannend te houden.
Als bespreekpunten stonden de bouw van 24 appartementen aan de Louise de Colignystraat (Trefpunt kerk) en de begroting van de GGD. En dan waren er natuurlijk ook weer een aantal moties te bespreken.

Bespreekstukken

Trefpuntkerk
Er is in een tweetal commissievergaderingen al veel gezegd en geschreven rond dit dossier. D66 Alkmaar was altijd voor de bouw. Wij erkennen het bestaan van de knelpunten maar vinden dit niet opwegen tegen de bouw van sociale woningen, leeftijdbestendige woningen en woningen in het middensegment.
Steven Smit stelde namens D66, dat gezien de historie van dit dossier ook D66 er niet om heen kan dat het participatietraject eigenlijk geleid heeft tot meer onvrede en verwijdering tussen partijen. Voor ons echter geen reden om het plan dan maar af te keuren. Participatie heeft plaatsgevonden, partijen hebben hun mening kunnen geven, er zijn aanpassingen doorgevoerd. Dat je niet geheel in het gelijk gesteld wordt is altijd een mogelijke uitkomst. Dan rest inderdaad een stap naar de rechter. Participatie eindigt op een moment. Wel hebben wij gewezen op de noodzaak om bij bouwtrajecten meer aandacht te geven aan het participatie traject. Dat voorkomt onnodige vertraging en belangrijker, het voorkomt onvrede en verwijdering. Dus een heldere participatieparagraaf bij de bouwplannen gebaseerd op de participatie nota kan hier wellicht bij helpen.
Ook bij dit bouwproject is parkeren een issue. D66 ziet dat parkeren in de stad een steeds groter probleem zal worden. We moeten voor de toekomst veel bouwen om alle inwoners waar mogelijk te voorzien van een passende woning. Er is dus ruimte nodig voor woningen, voor bereikbaarheid, wegen, busbanen, fiets- en wandelpaden. En we willen groen om ons heen om te recreëren en om kinderen buiten te kunnen laten spelen. Vakspecialisten van uit de gemeente en belanghebbende burgers hebben zich ingezet om hun gelijk te bewijzen. Dat is goed, dat geeft scherpte aan de probleemstelling. Uiteindelijk moet er wel een knoop doorgehakt worden. D66 is van mening dat het parkeren binnen de bestaande regels en mogelijkheden voldoende is opgepakt.
Wat betreft het bezwaar over de hoogte van het gebouw verwoordde Steven Smit de visie van D66 als volgt. Wonen in een stad heeft zijn voordelen met betrekking tot goede bereikbaarheid van scholen, winkels, zorg, sport , cultuur e.d. Nadeel is dat het uitzicht, voor omwonenden vaak beperkt wordt door gebouwen in de directe omgeving. Voor D66 veelal een noodzakelijk te accepteren nadeel.
Het voorstel is aangenomen met instemming van D66.

Begroting GGD
Net als het college is D66 kritisch over de begroting van de GGD. David Schultz gaf aan dat voor D66 het uitgangspunt is dat de begroting geen tekorten meer vertoont en dat de GGD over voldoende weerstandsvermogen beschikt. In de huidige begroting wil de GGD dit bereiken door de bijdrage van de gemeenten te verhogen. Wij zien dit als een middel dat niet kan leiden tot een structurele verbetering. D66 is van mening dat het hele verdienmodel veel inzichtelijker moet worden.
De continuïteit van de GGD wordt bepaald door de uitvoering van wettelijke taken die onder de gemeenschappelijke regeling (GR) vallen. Naast deze taken voert de GGD diverse aanvullende commerciële taken uit, die invloed hebben op de financiële positie van de GGD als geheel. Dit levert in de begrotingen en jaarrekeningen een diffuus beeld op. D66 verwacht een heldere rapportage over de financiële resultaten, met inzicht in kerntaken en resultaat op extra taken. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een structurele verbetering van de financiële positie zonder steeds weer te vragen om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

De moties

Tiny Forrrest
Groen Links pleit voor het inrichten van 4 Tiny Forest. Dit zijn kleine parken ter grote van een tennisbaan in de nabijheid van een school. Het koppelt meer groen en educatie aan elkaar. D66 stemde in en de motie is aangenomen.

Openbare besluiten eerder naar de Raad
Als gevolg van een recentelijk situatie dat de pers eerder was geïnformeerd over een besluit dan de raad hebben alle partijen hierover een motie ingediend. Hierin wordt gevraagd om raadsleden eerder (minimaal gelijktijdig) dan de pers op de hoogte te stellen van besluiten van het college. Unaniem aangenomen.

Second opinion zieke bomen Nassaulaan
Opa wenst een tweede onderzoek of de kastanjebomen aan de Nassaulaan echt wel ziek zijn . Aangezien er door het college een tweetal onderzoeken zijn geweest door deskundige partijen stemde D66 tegen deze motie. Steeds weer specialistische onderzoeken ter discussie stellen is niet de lijn van D66 (en van meerder andere partijen in de raad). De motie is met een grote meerderheid afgewezen.

Een huis om in te wonen
In Alkmaar moet iedereen een passende woning kunnen vinden. In de huidige markt is dat zeker voor starters erg lastig. Prijzen van koopwoningen en ook de huurprijzen stijgen sterk. Veelal moet je al boven de vraagprijs bieden. Dit is onder andere een gevolg van speculatie. Een steeds grotere groep heeft dan ook problemen met het kopen van een eigen huis, het zelfstandig kunnen wonen.
Nu is D66 is een liberale partij. Dus marktregulatie is nu niet het eerste waar we aan denken. Maar D66 is ook een sociale partij die kritisch is op mogelijke nadelen van speculatie.
Het door de PvdA geschetste probleem erkennen we. Woning speculatie van beleggers zorgt momenteel voor een ongewenste situatie. Er moet een afweging gemaakt worden tussen vrije markt en het voorkomen van de ongewenste negatieve gevolgen ervan. De opzet van de motie om te zorgen voor voldoende maatwerk en omdat eerst een voorstel van het college in de commissie ruimte uitgebreid behandeld moet worden, geeft ons voldoende waarborgen om met de motie in te stemmen. De motie is aangenomen.

BoodschappenPlusBus voor elke wijk
De Senioren Partij vraagt in een motie om een eenmalige bijdrage van € 8.640 beschikbaar te stellen waardoor de BoodschappenPlusbus een jaar lang 6 dagen per week kan rijden en meerdere wijken in Alkmaar bediend kunnen worden. De BoodschappenPlusBus zorgt ervoor dat ouderen en mindervaliden onder begeleiding gezellig samen boodschappen kunnen doen, naar horeca of museum kunnen.
Simone Meijnen had namens D66 nog wel een kritische opmerking over de motie. Is dit een onderwerp voor een motie? Dit soort aanvragen kunnen ook eenvoudig via een subsidieaanvraag worden geregeld. D66 streeft ernaar om het aantal moties te beperken tot onderwerpen die het middel motie echt politiek gezien nodig hebben. We willen voorkomen dat elk wissewasje via een motie besproken moet worden terwijl er vaak veel eenvoudigere ambtelijke oplossingen voor zijn.
De motie is sympathiek en D66 stemde er dan ook net als alle andere partijen mee in.

Nieuwe en passende lantarenpalen aan de Munnikenweg
Ook een motie waarbij het gaat om een eenvoudige uitvoerende taak. Een snelle vraag aan het college om dit te regelen is waarschijnlijk voldoende om het voor elkaar te krijgen. Bij afwijzing kan er dan altijd nog een motie komen. De motie is aangenomen.

En dan rest ons u een hele fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.