Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

Uit de Raad 24 januari

De eerste raadvergadering van het jaar mocht er wezen. Twee financieel belangrijke bespreekpunten stonden er op de agenda; de ondergrondse parkeergarage Noordwest Ziekenhuis en de schikking Victoryveste. Samen toch goed voor 5 mio. Daarnaast kwam de burgerparticipatie en de woningbouw, met 80% sociale huurwoningen, aan de Sperwerstraat aan de orde.

Bespreekstukken
Om te beginnen met de parkeergarage bij het Noordwest Ziekenhuis. In de verschillende raadsvergaderingen over de vernieuwbouw van het ziekenhuis hebben alle fracties in 2017 al aangegeven een ondergrondse parkeergarage als gewenste oplossing te zien voor een groot deel van de toekomstige parkeervraag. Nu lag er dan een voorstel over de financiering hiervan. Gevraag werd om een garantstelling van 20 mio en een bijdrage van 2,6 mio.
Met de bouw van de parkeergarage ontstaat er bovengronds meer ruimte voor groen. Een wens die door alle partijen sterk naar voren is gebracht. Door meteen in fase 1 al met de bouw van de garage te starten wordt het tijdelijke parkeerprobleem in de omgeving van het ziekenhuis als gevolg van de verbouwing van 7 naar 3 jaar teruggebracht.
Alle partijen stemde in met het voorstel.

Dat laatste was zeker niet het geval met betrekking tot het voorstel van het college om te komen tot een minnelijke schikking van de juridische kwestie over plannen van Victoryveste. Timpaan had plannen ontwikkeld voor de bouw van 56 woningen. De raad – minus D66 – heeft in 2017 besloten hier geen toestemming voor de te geven. D66 was ook toen al van mening dat woningbouw noodzakelijk is en dat een afwijzing juridisch niet te verdedigen viel. Naar aanleiding van een door Timpaan aangespannen proces, is dat laatste door de Raad van State bevestigd. De raad had geen grond om de plannen af te keuren.
Het college heeft als gevolg van de uitspraak gemeend om met een minnelijke schikking te komen van 2,5 mio. D66 is steeds van mening dat er gebouwd moet worden. Met de schikking van 2,5 mio kopen we uiteindelijk een heel duur parkeerterrein . Onze fractievoorzitter, Peter van Diepen, pleitte ervoor om niet in te stemmen met de schikking maar om het bestaande plan en de nieuwe ontwikkelingen rond Victoryveste een kans te geven. Er wordt dan recht gedaan aan de uitspraak van de Raad van State, het verlies aan schadevergoeding als gevolg van de rechtelijke uitspraak zou dan lager zijn dan het schikkingsvoorstel.  De nog steeds noodzakelijke woningbouw kan dan uitgevoerd worden.
De raad heeft echter besloten in te gaan op het schikkingsvoorstel met alleen D66, OPA en de CU die tegen gestemd hebben.

Dan was er het punt rond de woningbouw aan de Sperwerstraat. Er is bij het bouwproject aan de Sperwerstraat ruime discussie geweest over het percentage van sociale woningen. Is 80% juist wenselijk, of is het toch te veel. Steven Smit deelde de visie van D66 met de raad. Wat D66 betreft hoeven we niet bij elk project maximaal, noch minimaal de bouw van 30% sociaal te eisen. Varieer per complex, per wijk, per buurt. We zijn er tegen om alles het zelfde te maken. Het gaat D66 om het grote plaatje. Om het grote vraagstuk rond woningbouw voor alle doelgroepen aan te pakken zullen we boven de enkelvoudige probleemanalyse moeten uitstijgen en het hele plaatje in ogenschouw nemen.
Het voorstel om te bouwen is aangenomen met alleen SPA en de CDA tegen.

De rekenkamer van de gemeente Alkmaar heeft een rapport opgesteld over de burgerparticipatie in het licht van de Omgevingswet. D66 staat positief tegenover de feedback die middels het rapport aan de raad is gegeven. Niet omdat het perfect is, wel omdat het ons de kaders voor reflectie geeft. Het verbeteren van het proces rond participatie is een zoektocht. Om het proces te verbeteren zullen alle participanten eens moeten bekijken wat ze kunnen verbeteren. Dat geld voor het college, voor de burgers, voor de raad en dus ook voor D66. Het rapport is uiteindelijk unaniem aangenomen

Moties
De motie van OPA, “Burgers aan zet” is met grote meerderheid weggestemd. Wat betreft D66 voornamelijk omdat deze onuitvoerbaar en onvoldoende is onderbouwd.

Ook de motie van Groen Links; “Saneren of renoveren” is afgewezen. Voornaamste reden van D66 daarvoor is dat genoemde problematiek al goed is op te pakken met anderen middelen.

Wilt u de raad terugzien? Klik dan hier.