Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 februari 2019

Uit de raad 11 februari 2019

Een primeur.

De eerste raadsvergadering waarin de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen gezamenlijk behandeld worden. Doel is een verbetering van de informatievoorziening rond de gemeenschappelijke regelingen. De kadernota’s geven inzicht in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de komende jaren en worden nu voor het eerst gezamenlijk in de raad besproken.
Als bespreekstuk stonden op de agenda de kadernota’s van Haltewerk, WNK, GGD en het Recreatieschap Geestmerambacht. De andere gemeenschappelijke regelingen zijn in de commissie besproken en als hamerstuk naar de raad gegaan.

Halte werk en WNK
Belangrijke beleidsontwikkeling is de mogelijke samenwerking / fusie tussen deze twee organisaties tot één participatiebedrijf. De raad heeft zich al eerder uitgesproken over de wenselijkheid hiervan. De seniorenpartij (SPA) heeft voor beide nota’s een amendement die gericht is op de wenselijke adviesrol in dit proces van de ondernemingsraden en de cliëntenraden. Aangezien volgens D66 Alkmaar en de meeste partijen het eerste al wettelijk geregeld is en de cliëntenraad geen rol heeft bij beleidsvorming – maar zeker wel bij de uitvoering – is het amendement afgewezen.

GGD
Het amendement over de positionering van “Veilig Thuis” mede ingediend door D66 Alkmaar is met algemene stemmen aangenomen. In het amendement vraagt de raad om actief betrokken te worden bij de evaluatie omtrent de positionering van Veilig Thuis.

Recreatieschap Geestmerambacht
De raad maakt zich zorgen over de financiële gezondheid van het recreatieschap. In een amendement geeft de raad de zienswijze mee dat er nadrukkelijk aandacht nodig is voor de verhoging van baten en de verlaging van lasten. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen.

Motie
In de motie “Als ieder seconde telt” wordt gevraagd om geld vrij te maken voor een AED op iedere brandweerwagen. De motie is aangenomen met alleen OPA tegen.

Wilt u de vergadering terugzien klik dan hier.