Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 april 2019

Uit de Raad 4 april

D66 zet diversiteit op de agenda

De raadsvergadering van 4 april 2019 handelde over veiligheid. De motie van D66 “diversiteit vraagt om doorpakken” paste daar goed bij. Immers, veiligheid voor iedereen kan alleen in een samenleving waar aandacht is voor gelijkwaardigheid van ieder inwoner.

Bespreekstukken
Allereerst kwam de kadernota veiligheid aan de orde. Meerdere partijen vinden de nota te algemeen. Dit uitte zich onder andere in voorstellen om percentages op te nemen met betrekking tot daling van inbraak en om ranglijstjes, de wel bekende top tien lijstjes. D66 is geen voorstander van zulke lijstjes. Als andere gemeenten slechter scoren dan voorheen en Alkmaar minder slecht dan voorheen, scoren we nog steeds beter, maar de veiligheid is daarmee niet toegenomen. Daarbij, zo zei David Schultz, lijstjes zoals die van het AD, worden bepaald door het aantal meldingen. Alkmaar stimuleert juist om melding te maken van onveilige situaties om zo het veiligheidsbeleid te kunnen bijsturen. Lijstjes die dus op meldingen worden gebaseerd zeggen zo weinig.
D66 vind het belangrijk dat de subjectieve veiligheid goed in beeld blijft. Daarvoor is een monitor toegezegd. David Schultz benadrukte nog het belang van de digitale veiligheid. Het amendement (voorstel tot wijziging) van SPA over digitale veiligheid werd dan ook door ons mede ingediend.
Samen met het aangenomen amendement “de digitale deur op slot” is de kadernota veiligheid aangenomen.
De motie “laat iedereen meedoen” van de CU die handelt over de participatie van burgers met betrekking tot het veiligheidsbeleid is unaniem aangenomen. De motie van de VVD “Al is de dader nog zo snel de camera achterhaald hem wel” die vraagt om modernisering van de gemeentelijke camera’s is ook aangenomen.

Dan kwam naar aanleiding van de wijziging APV een motie over een zeer beperkte verruiming van de openingstijden Achterdam in stemming. Na toezegging van monitoren na een half jaar is de motie, mede gesteund door D66, aangenomen.

Moties
“Diversiteit vraagt om doorpakken”. Op het gebied van diversiteit, van acceptatie van de ander, moet er nog veel gebeuren. “We hebben het andere in de ander nodig om te groeien” stelt Steven Smit, die namens D66 de motie indiende.
In de motie vraagt D66 het college om de diversiteitagenda 2018 -2019 actief en met concrete acties uit te voeren. We waren in 2017 de eerste stad in de regio met een diversiteitagenda. Daar kunnen we trots op zijn. We willen graag trots kunnen blijven, maar dan moet er wel blijvend actie ondernomen worden. In de motie wordt door D66 gevraagd om het diversiteitsbeleid, neergelegd in de diversiteitagenda, verder te concretiseren, actieplannen op te stellen, deze resultaatgericht uit te voeren en te monitoren. En om de raad regelmatig op de hoogte te houden. Alleen dan kan de raad zijn controlerende taak met betrekking tot het diversiteitsbeleid uitvoeren. De motie is aangenomen.

“Wapens inleveren zonder straf”. BAS kwam met een motie om de mogelijkheid te onderzoeken om wapens zonder strafbaarstelling in te leveren bij de politie. Uiteraard worden deze wapens gecontroleerd of ze ingezet zijn bij strafbare feiten. Dan zal er wel nader onderzoek plaatsvinden. De motie is unaniem aangenomen.

“Belijning dijkwegen hoog nodig”. De CDA vraagt om de dijkwegen met voorrang te onderhouden en te voorzien van adequate belijning. Dit bevorderd de veiligheid op de dijkwegen. De motie is unaniem aangenomen.

“Winkelcentrum Willem de Zwijger” . Tijdens de bouwactiviteiten van het Noordwest Ziekenhuis wil OPA een “blauwe parkeerzone” bij het winkelcentrum Willem de Zwijger. Aangezien dit volgens D66 onder andere extra overlast bezorgt voor de bewoners in de buurt hebben we tegen gestemd. De motie is afgewezen.

“Tijdelijk wonen op het TMG terrein”. Groen Links vraagt in de motie om de mogelijkheden te onderzoeken voor tijdelijke bewoning op het TMG terrein (industrieterrein Oudorp). Op zich een sympathieke motie. Echter, de motie was volgens D66 onvoldoende uitgewerkt. Zaken als wat gaat het kosten, in hoeverre is dit ten nadele van de voortgang van definitieve bouwplannen op het TMG terrein en hoe staan de huidige gebruikers hier tegenover waren niet meegenomen. De motie is afgewezen.

Wilt u de vergadering terug zien? Klik dan hier.