Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 april 2019

Uit de raad 25 april

Uit de raad 25 april

Een raad met veel agendapunten uit het sociale domein, de financiering van Veilig Thuis en de gewijzigde regeling Halte Werk samen met de verordening cliëntenparticipatie. Maar we begonnen met de motie “laat de provincie het paard niet achter de wagen spannen”, bedoelt voor het landelijke gebied. We eindigden met een tweetal amendementen voor wijzigingen in de subsidieverordening en de motie “een warm welkom”.

De paardenbak
Met de motie “laat de Provincie het paard niet achter de wagen spannen”, wordt er aandacht gevraag om helderheid te scheppen over het toestaan van paardenbakken in het buitengebied. Met als doel om de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het wonen in het buitengebied te verbeteren. De motie ingediend door de VVD en mede ondertekent door D66 is aangenomen.

Financiering Veilig Thuis
Helaas zijn er nog (te)veel mensen, volwassenen en kinderen, slachtoffer van huiselijk geweld. Steeds vaker worden huiselijk geweld en kindermishandeling gesignaleerd en bij de juist instanties gemeld. Dit zien we terug bij ons meld- en coördinatiepunt; de organisatie Veilig Thuis. Door de sterke toename van het aantal meldingen moet het budget van Veilig Thuis worden aangepast met 30%. Aan de 18 gemeente, waarvoor Veilig Thuis zijn werk doet, is om een extra bijdrage gevraagd. Voor de gemeente Alkmaar gaat het om € 230.00 incidenteel en € 315.000 structureel.
Maatschappelijk is meer duidelijkheid ontstaan wie, wanneer en waar kan/ moet melden. Het effect hiervan is dat ook in Alkmaar  veel meer meldingen binnen komen en in behandeling moeten worden genomen door Veilig Thuis. Dit leidt tot een grote druk op de organisatie. Het is goed dat de organisatie Veilig Thuis beter wordt gevonden. Dan kan er wat gedaan worden aan de gesignaleerde problemen van huiselijk geweld. Peter van Diepen: “Daar is geld voor nodig en D66 staat dan ook achter de vraag om een verhoging van het budget”. Het voorstel is aangenomen.

Halte Werk
De voorgestelde wijziging Gemeenschappelijke regeling Halte Werk werd op een tweetal punten door partijen kritisch beoordeeld. Het ging om de aanpassing rond de openbaarheid van de vergaderingen van het bestuur en de positie van de cliëntenraad.
Waar vroeger de vergaderingen van het bestuur openbaar waren, wordt nu voorgesteld dat de gemeenteraad instemt met besloten vergaderingen. Daarbij is de gemeenteraad juist bezig met een plan om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Dat zal lastiger worden als vergaderingen over het reilen en zeilen van de gemeenschappelijke regeling achter gesloten deuren plaatsvindt. Zo verwoordde Simone Meijnen het standpunt van D66. Dat is ook de reden dat D66 het amendement van de VVD  mede heeft ingediend. Hierin wordt ingestemd met besloten vergaderingen tenzij er zaken aan de orde zijn, die voor de gemeenteraden van belang kunnen zijn om hun controlerende taak uit te voeren. Tevens worden notulen daar waar mogelijk openbaar gemaakt. Het amendement is unaniem aangenomen.
In een motie ( een motie kan i.t.t. een amendement door het college worden genegeerd. Een amendement dient altijd door het college uitgevoerd te worden). Vraagt de raad aan het college om de positie van de cliëntenraad te versterken. Dit onder andere door vast te leggen dat adviezen van de cliëntenraad met de gemeenteraden worden gedeeld. Daarbij wordt de bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig leden van de cliëntenraad te ontslaan beperkt. Gevraagd wordt de cliëntenraad te betrekken bij het uiteindelijke besluit tot ontslag. De motie is aangenomen en het college heeft toegezegd deze, waar juridisch mogelijk, uit te voeren.

De subsidieverordening
Het college stelt een aantal wijzigingen voor met betrekking tot de toekenning en verantwoording van subsidies. Zo was het voorstel dat het college een minimumbedrag voor de aanvraag kan bepalen. Net als D66 zijn alle partijen tegen de mogelijkheid voor het opnemen van een minimumbedrag dat aangevraagd kan worden. Er worden juist relatief veel kleine subsidie-aanvragen gedaan. Subsidies voor bijvoorbeeld het organiseren van kleinschalige wijkactiviteiten. Ook D66 vindt dat juist deze kleinschalige activiteiten voorzien in een goede maatschappelijke bijdrage. Helaas staat in het zelfde amendement dat bij de aanvraag tot € 20.000 geen financiële informatie over de organisatie nodig is. D66 is van mening dat bij subsidies vanaf € 5.000 beste enige financiële toelichting en verantwoording gevraagd mag worden. Het gaat uiteindelijk om gemeenschapsgeld. Daarbij is al vastgelegd dat er altijd afgeweken kan worden van de regels rond verantwoording voor aanvragen tot € 20.000.Dat is de reden dat D66 tegen de (aangenomen ) motie heeft gestemd.
Het amendement dat vast wil leggen dat er minder zware eisen komen met betrekking tot de eindverantwoording van ontvangen subsidies is door de raad afgewezen.

Een warm welkom
Naar aanleiding van geluiden uit Sint Pancras en recentelijk ook vanuit Koedijk, om ingedeeld te worden bij Alkmaar in plaats van bij de fusie Langedijk / Heerhugowaard heeft de raad unaniem ingestemd met de motie “een warm welkom”. Hiermee verzoekt de raad het college om gedragen bewonersinitiatieven om een kern, of deel van een kern, als onderdeel of uitvloeisel van de herindelingsprocedure Langedijk – Heerhugowaard, bij de gemeente Alkmaar in te delen, een warm welkom te willen heten.