Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juni 2019

Uit de raad juni 2019

Wonen, warmte, werk  en gezondheid.

Verleden week zijn er twee raadsvergaderingen geweest op 13 juni en op 17 juni. De belangrijkste bespreekpunten waren de bouw van appartementen aan de Louise de Colignystraat (voorheen de Trefpuntkerk), de warmtevisie en de jaarstukken van de WNK en de GGD. Natuurlijk waren er weer de nodige moties en amendementen.

De Colignystraat
Met dit dossier zijn we een jaar bezig geweest. Op de plek van de voormalige Trefpuntkerk is een plan ontwikkeld voor 24 zorggeschikte huur appartementen en een maatschappelijk plint. Acht appartementen vallen in categorie “sociale huur”. Insteek is dat vooral oudere buurtbewoners van deze appartementen gebruik kunnen maken. Zo kunnen ouderen, ook als ze zorg nodig hebben in hun eigen buurt blijven wonen. Voor het verlenen van de nodige zorg zijn er afspraken gemaakt met de zorgorganisatie Stichting Niko.
Een groep buurtbewoners hebben bezwaren geuit tegen het plan. Niet dat ze tegen de bouw zijn, wel vinden ze het gebouw te massaal en verwachten ze zowel parkeerproblemen als onveilige verkeerssituaties. De gemeente heeft een uitgebreid participatietraject ingezet. Op basis hiervan zijn de oorspronkelijke plannen aangepast zowel wat de bouw betreft als de verkeerssituatie in de directe omgeving. Daarnaast zijn er meerdere onderzoeken geweest over de parkeersituatie waaruit blijkt dat het drukker wordt, maar de parkeerdruk binnen de normen blijft. Helaas heeft dit de partijen niet bijelkaar gebracht, ook niet na een mediation traject.

D66 is altijd helder geweest over hun standpunt. Steven Smit verwoordde het in meerdere commissievergaderingen en de raad als volgt. Er moet gebouwd worden met aandacht voor sociale woningen. Zeker levensbestendige woningen waar zorg voor ouderen mogelijk is, zijn hard nodig. D66 is voorstander van binnenstedelijk bouwen om zo de groene omgeving in stand te houden. Maak gebruik van duurzame energie en zorg ervoor dat wonen, zorg en ontmoetingsplaatsen dicht bij elkaar zijn. De plannen voldoen aan deze eisen. Met de aandacht die de wethouder heeft toegezegd om ook in de toekomst de parkeer situatie te monitoren en wanneer nodig met aanpassingen te komen kan D66 kan dan ook instemmen met het plan.

Er komen nog veel meer bouwplannen en bezwaren zullen er altijd wel zijn. Participatie is dan van groot belang maar leidt niet altijd bij eenieder tot gewenst resultaat. Steven Smit zei het zo in de raad. “Opkomen voor je belangen en het algemeen belang is waardevol. En dat wordt door alle betrokkenen, met veel inzet en oprecht gedaan. In een democratisch proces worden we het niet altijd met elkaar eens. Dat is inherent als er botsende belangen zijn. “

Het bouwplan is aangenomen met 22 stemmen voor en 11 stemmen tegen.

De warmtevisie
Alkmaar heeft de ambitie een duurzame gemeente te worden waarmee we invulling geven aan de doelen van het Klimaatakkoord. In de warmtevisie zijn de randvoorwaarden, de kaders, opgenomen om uitvoering te geven aan de ambitie; in de toekomst aardgasvrij wonen.
Aardgasvrij wonen zal een grote impact hebben op de bewoners en woningeigenaren. Met de warmtevisie wil de gemeente het eerste houvast geven over de voorwaarden en de uit te voeren routekaart.

De warmtevisie kunt u hier lezen.

D66 is voor deze duurzame ontwikkelingen en we zijn dan ook tevreden met deze warmtevisie. Wel heeft onze woordvoerder David Schultz aangegeven dat er goed gekeken moet worden naar andere alternatieven dan gebruik maken van het warmtenet. Denk hierbij aan groengas zoals momenteel ontwikkeld wordt bij bedrijven in de Boekelermeer.
Inwoners moeten bij het proces centraal staan. Zij willen een visie voor de toekomst, zij willen een beeld krijgen en mede vormgeven. Het gaat uiteindelijk om hun huis, hun warmte, hun inrichting van het leven, dat van hun kinderen en kleinkinderen.

De warmtevisie is unaniem aangenomen.

De gemeenschappelijke regelingen WNK en GGD
Alle jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen zijn aan de raad gepresenteerd. De meeste zijn als hamerstukken afgehandeld. Met betrekking tot de WNK en de GGD zijn er kort wat opmerkingen geplaatst. Bij de WNK wordt er nogmaals aandacht gevraag aan de samenvoeging van deze organisatie met HalteWerk. Bij de GGD zijn de partijen over het algemeen tevreden dat de organisatie weer onder controle lijkt te zijn. Wel geven partijen aan de ontwikkelingen van de GGD strak te volgen.

De belangrijkste moties
De toekomst van de Tiny Houses. D66 is  mede-indiener van deze Groen Links motie. Wij vinden het van belang dat alternatieve woonvormen zich kunnen ontwikkelen. Nu het maximale van 5 Tiny Housen is bereikt, willen we een evaluatie van de pilot aan de Helderseweg en op basis daarvan een voorstel van het college voor meerder locaties. De motie is aangenomen.
“Geen gehoor recht door” is een motie van de VVD met de vraag om twee fysieke hardlooproutes van verschillende afstanden uit te zetten. Hiermee wordt het ongeorganiseerd sporten gestimuleerd. D66 staat achter de slogan “Alkmaar sportstad” en heeft ingestemd. De motie is aangenomen.

Wilt u de raadsvergadering zien klik dan hier voor die van 13 juni en hier voor die van 17 juni.