Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Uit de raad juli 2019

Alkmaar in ontwikkeling

Op de laatste raadsvergadering voor het reces werden belangrijke dossiers besproken. Het rapport van de rekenkamer over het duurzaamheidsprogramma 2016 en 2017, de visie met betrekking tot de Kanaaloever. Als laatste dan de praktijk; het bestemmingsplan “Kwakelhuis”.
Maar eerst hebben we afscheid genomen van de immer gepassioneerde collega in de raad, Kirsten Dielemans (Senioren Partij Alkmaar) . Zij gaat samen met haar liefde wonen in het groen op de Veluwe. Wij wensen Kirsten veel geluk in haar nieuwe thuis.

Duurzaamheidsprogramma
Het Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vormt samen met hetgeen in het coalitieakkoord ‘Alkmaar aan zet’ is afgesproken, de visie van de gemeente Alkmaar op het gemeentelijk klimaat- en energiebeleid. De rekenkamercommissie Alkmaar heeft nu een quick scan laten uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Alkmaar. Belangrijke opmerkingen uit het rapport zijn dat de ambities meer gekwantificeerd moeten worden en dat er een integraal beeld van de totale uitgaven voor duurzaamheid moet komen.
David Schultz, benadrukte het belang voor D66 van duurzaamheidsprogramma’s. David vraagt wel om meer inzicht in de resultaten. Informatie naar de raad en zeker ook naar de inwoners. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat juist de inwoners zich betrokken voelen bij duurzaamheidsprogramma’s. Als laatste ziet D66 graag dat duurzaamheid integraal door het college wordt opgepakt. Dat het een onderdeel is van elke portefeuille en dat elke wethouder bekijkt wat er binnen zijn of haar portefeuille aan duurzaamheid gedaan kan worden.
Het rapport van de rekenkamer is samen met de conclusies aangenomen

De Kanaalzone
Peter van Diepen maakte direct helder waar we het eigenlijk over hebben. En een andere skyline voor Alkmaar. Een forse uitbreiding van de stad. Anderhalf keer het aantal inwoners van de gemeente Heiloo en dat op een oppervlakte van 190 hectare. Die oppervlakte is één tiende van gemeente Heiloo. Dit illustreert nog maar eens dat hier sprake moet zijn van stedelijke bebouwing en de hoogte in. 35.000 Inwoners op 235 voetbalvelden.
In dit plan wil D66 dat er permanente aandacht is voor het meenemen van (1) duurzaamheid, het liefst d.m.v. circulair en betaalbaar bouwen, (2) verticaal groen en (3) parkeren zoveel mogelijk onder de grond. Een met de gemeentelijke ambitie om een dependance van een TU naar Alkmaar te halen ook campuswoningen. Studentenwoningen voor jonge mensen.
Alkmaar wordt voor de komende 50 tot 100 jaar verandert met dit plan en daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. D66 is tevreden met de visie die terecht is gekomen in het omgevingsbeeld van de Kanaalzone. Wij realiseren ons dat concrete plannen uiteindelijk zullen bepalen wat het succes wordt van deze massieve uitbreiding van Alkmaar als stad en blijven dit de komende jaren kritisch volgen.

Het raadsvoorstel Kanaalzone is aangenomen

Het Kwakelhuis
Het gebouw aan de Noorderkade is na enkele jaren als kantoor en verzamelgebouw niet meer in gebruik. Het pand zal worden gesloopt en het plan is om er 140 woningen te bouwen. Binnen dit woningbouwprogramma zal er verdere differentiatie plaatsvinden tussen huur en koop, waarvan 30% in de categorie sociaal. Er zal dus ruimte zijn om voor alle inkomensgroepen betaalbare woningbouw aan te bieden.
Steven Smit verantwoorde tijdens de raad het besluit van D66 om voor dit plan te stemmen. D66 stelt dat er vraaggericht gebouwd moet worden met aandacht voor sociale woningen, woningen voor de middengroep en levensloopbestendige woningen. Er moet gebruik gemaakt worden van duurzame energie en duurzame bouwmethodes. De hoogte in is volgens D66 in het gebied rond het kanaal noodzaak als we voldoende openbare ruimte en groen willen behouden in het stedelijk gebied. Verticaal bouwen betekent voor D66 automatisch verticaal groen. Het plan voldoet aan deze uitgangspunten.
Natuurlijk waren er ook bezwaren van omwonenden. D66 constateert dat de participatie keer op keer tot onvrede en onrust leidt. Dat partijen ontevreden blijven, omdat we het niet altijd met elkaar eens worden, daar kunnen we vaak weinig aan doen. Maar we hebben wel invloed op het proces. Volgens D66 kan het participatieproces beter en moet het ook beter.
D66 geeft aan dat het participatieproces al in een vroegtijdig stadium goed moet zijn omschreven en op een directe wijze gecommuniceerd moet worden aan alle betrokkenen. Het moet antwoord geven op de wat, wie en wanneer vraag. Goede vastlegging hierover geeft de raad achteraf ook meer inzicht over hoe de participatie is verlopen. De reactie van de gemeente op de door de inwoners ingediende bezwaren vindt D66 vaak wat ambtelijk en erg kort. Wij zien graag dat er heldere taal wordt gebruikt, antwoorden die voor elke leek te begrijpen zijn. Wij adviseren het college om na de schriftelijke beantwoording een informatieavond te organiseren om waar nodig de toelichting te geven.

Het plan is aangenomen.

Klik hier om de vergadering terug te zien.