Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 oktober 2019

Uit de Raad 3 oktober 2019

Uit de raad 3 oktober 2019
Een raadsvergadering waarin de participatie centraal stond. Participatie rond ruimtelijke initiatieven en de wijziging van de spreektijd tijdens commissievergaderingen. D66 Alkmaar heeft zijn sociaal liberale geluid en het geloof in eigen kracht van de inwoners laten horen.

Participatie
Bij het realiseren van een goede ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid hoort een moderne vorm van participatie bij ruimtelijke initiatieven (zoals bouwprojecten). Participatie bij ruimtelijke initiatieven maakt onderdeel uit van het Programma invoering Omgevingswet. De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen (wil je meer weten over de Omgevingswet klik dan hier). Daarom heeft het college een visiestuk opgesteld over een moderne participatie in Alkmaar bij ruimtelijke initiatieven.

D66 kan deze visie steunen. Uitgangspunt is dat een initiatiefnemer van bouwprojecten moet zorgen  voor een goede participatie tussen alle betrokkenen; buurtbewoners, milieu- en erfgoed organisaties, e.d. Waarbij sociale, economische en leefbaarheid de nodige aandacht krijgt. Daarbij streeft het college ernaar dat de betrokkenen zoveel als mogelijk invloed hebben op het proces. Dus niet alleen geïnformeerd worden en meepraten maar waar mogelijk ook mee beslissen of dat inwoners gezamenlijk met de initiatiefnemer een project uitwerken.

Er worden een drietal pilots opgezet om op basis van de evaluatie het participatieproces te verbeteren waar nodig.
Wij dachten dat dit agendapunt snel door de raad zou kunnen gaan, te meer omdat er in de commissie al ruim aandacht aan was gegeven en alle partijen zich toen konden vinden in de strekking van de visie. Maar de VVD dacht daar anders over. Zij stelde een amendement voor die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de participatie in eerste instantie bij de gemeente legt in plaats van bij de initiatiefnemers en de inwoners.

Nu staat D66 op het standpunt dat juist participatie iets is voor en door de inwoners. Wij staan op het standpunt dat we als gemeente meer verantwoordelijkheid moeten leggen bij de inwoners en dat de gemeente meer moet overlaten aan de inwoners en zich juist niet te veel moet bemoeien met de uitvoering van het participatieproces. Zoals StevenSmit in het debat zie; “De gemeente stimuleert en faciliteert maar geef de inwoners het vertrouwen en ga uit van eigen kracht van de inwoners van Alkmaar”.
Het amendement is verworpen. Het visie stuk is unaniem aangenomen.

Spreektijd bij commissievergaderingen
Tijdens commissievergadering is in tegenstelling tot bij de raadvergadering geen afbakening van spreektijd. Het gevolg hiervan is dat tijdens de commissievergaderingen veelvuldig zaken herhaald worden, stukken uit voorliggende nota’s worden voorgelezen of er wordt wel erg diep ingegaan op technische details. Nu is de raad er voor het stellen van kaders, om de grote lijn te bepalen en controle uit te oefenen op wat er is afgesproken. Bij het kaderstellen is de volksvertegenwoordigende rol van belang. De raads- en commissieleden moeten waken om op detail “ombudspolitiek” te bedrijven waardoor er langdurig uitgeweid wordt over detail uitwerkingen gericht op de wensen van een kleine groep individuen.

Ons raadslid David Schultz heeft zich, onder ander in zijn rol als voorzitter van de commissie sociaal,  al langer ingezet om de commissievergaderingen effectief en efficiënt te laten verlopen. Hij is dan ook medeopsteller van het initiatief om ook bij commissievergaderingen spreektijd in te voeren. David heeft het voorstel met verve verdedigd. Ondanks wat tegenstribbelende partijen is het voorstel aangenomen.

Moties
Dan waren er twee moties. Eén over tijdelijke natuur bij braakliggende grond de ander over de HVC en hun rol bij een mogelijke overname van de Amsterdamse vuilverbranding, de AEB.

Om met de natuur te beginnen. Bedrijven kunnen zelfstandig een aanvraag doen om braakliggend terrein om te zetten in tijdelijke natuur. Daar zijn regels voor en organisaties die dit faciliteren. D66 is groot voorstander van meer groen, maar laat vanuit de liberale gedachte de verantwoordelijkheid  graag bij de ondernemers.  In deze zien wij voor de gemeente meer een stimulerende en informerende rol dan aan sturende rol. De meerderheid van de raad heeft dit standpunt niet. De motie is aangenomen.

Wat de HCV en de mogelijke overname van AEB betreft, ook deze motie steunde D66 niet. De motie vroeg het college als aandeelhouder nu al tegen een eventuele fusie te stemmen. D66 vond dit nogal voorbarig en een overbodige motie aangezien er nog helemaal geen inzicht was in een mogelijke businesscase. De motie is aangenomen. De volgende dag stond in de krant dat er geen sprake zou zijn van een fusie. Kennelijk had de directie van de HVC zijn verantwoordelijkheid inderdaad al genomen voordat de motie was aangenomen.

Wil je de raadsvergadering terugzien klik dan hier. Heb je vragen of  wil je meer uitleg over zaken, neem dan contact met de fractie op bijvoorbeeld via fractie@d66-alkmaar.nl