Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Beschouwing bij begroting 2020

Beschouwingen bij de begroting 2020

Een stip op de horizon
D66 Alkmaar wil bij de begroting niet alleen praten over nu of over wat er allemaal goed gaat, maar vooral vooruitkijken over wat nog beter kan voor mensen, hoe we gaan bouwen aan Alkmaar van over 20 jaar. Bouwen aan de toekomst.

De gemeentelijke politiek is vaak druk met de dagelijkse verontwaardiging, het formuleren van gevatte tweets, post’s op facebook, etc. Vaak ombuds-politiek gestoeld op het idee dat de kiezer daarmee vertegenwoordigd is. Maar ook juist grote vraagstukken zouden op de agenda moeten staan. Vraagstukken van en voor de toekomst. Want het ongeduld en de onzekerheid van mensen groeit. Doen we wel genoeg om de polarisatie, het versterken van tegenstelling in de politiek, tegen te gaan, het klimaatprobleem en dergelijke? De ramp die zich voltrekt op de woningmarkt waar jongeren steeds moeilijker een huis kunnen kopen of huren? Dat vindt ook plaats in Alkmaar. Ongeduld daarin voel ik. En dat vraagt werken vanuit een visie. Het nastreven van vrijheid van inwoners binnen een betrokken en sociale context. De D66 sociaal liberale visie.

Grote vraagstukken oppakken
D66 is dé partij om de grote vraagstukken niet uit de weg te gaan. Wij zijn de partij die met plannen en oplossingen komt voor onze generatie én volgende. Daarom zijn we als fractie na de zomer voortvarend te werk gegaan. Met vooruitstrevende plannen. Plannen die staan voor onze kernwaarden: zelfbeschikking, kansengelijkheid, vooruitgang. Dat is wat je van onze fractie kan verwachten. Bijvoorbeeld het stimuleren van de verdere ontwikkeling van integrale kindcentra, meer circulair bouwen, duurzame bevoorrading van onze binnenstad

D66 ging als progressieve liberale motor een veranderd Alkmaars college in. Na een nog zoekend begin vorig jaar, komen we nu op stoom. De waardering voor ons werk groeit. Mensen zien een coalitie die resultaten boekt. Bijvoorbeeld de vervolgstappen in de kanaaloever ontwikkeling, de vraag naar duidelijkheid voor de Alkmaarder naar wat de energietransitie betekent, bouwen aan goed onderwijs met nieuwe scholen en meer aandacht voor de jeugdzorg. Waar we zien dat in veel steden de jeugdzorg onder druk staat, doet Alkmaar het beter als we kijken naar de jongeren zelf.

Financieel
Eerst een compliment: De begroting sluit en tegen de gewoonte in, is het overschot beschikbaar gesteld voor de reserve sociaal domein.
Er is gewoon nog onvoldoende duidelijk of gemeenten door het rijk voldoende gecompenseerd zullen worden, in de stijging van de kosten van jeugdzorg. Een verstandige stap dus van het college, om dit niet zoals gebruikelijk in Alkmaar aan de algemene geldpot toe te voegen, maar uit voorzichtigheid hiervoor te reserveren. Een reserve die over de jaren oploopt tot meer dan 8 miljoen. D66 hoopt en verwacht van het rijk dat deze reserve niet nodig zal zijn. “Fair play” vanuit het rijk is nodig of wil de wethouder aan deze visie van D66 nog iets toevoegen, wellicht zelfs nieuwe informatie.

D66 had in eerste instantie vragen over de plannen van Alkmaar tot zogenaamde balansverkorting. Tijdens de eerdere informatieavond bleek dat volstrekt nog niet duidelijk is hoe het construct daarvoor moet worden opgezet. Wij hebben inmiddels een memo ontvangen die veel van onze vragen beantwoordt, daarvoor dank. D66 vindt dat het mandaat over hoe een en ander wordt uitgevoerd bij de raad ligt. Wij vragen of de wethouder dit kan toezeggen.
(D66 heeft met andere partijen een amendement -amendement gemeentelijk vastgoed – hierover ingediend die unaniem is aangenomen.)

Dan de weerstand van de gemeente. De gemeente beschikt over een aanzienlijke belastingcapaciteit Deze capaciteit wil de gemeente niet, en overigens ook D66 niet, benutten door een maatregel tot (belastingverhoging. Dus Alkmaarders: maak je daarover niet druk. Het is echter wel ruimte die iets zegt over de weerstand van de gemeente. Die weerstand is dus veel beter dan nu gepresenteerd. Bent u het met D66 eens dat dit in het vervolg apart benoemd en berekend moeten worden bij de ratio weerstandsvermogen van de gemeente Alkmaar. Het cijfer heeft volgens D66 wel degelijk een harde inhoud.

Diversiteit
Dit komt er in de begroting wel heel karig van af. Straalt geen ambitie uit. D66 ziet graag dat het college hier meer ambitie toont. Meer dan het opstellen van convenanten. Actiever en structureel communiceren vanuit de gemeente om de openbare discussie rond diversiteit te voeden. Bijvoorbeeld door aandacht in stadskrant, of het stimuleren van de publieke discussie middels openbare kunstuitingen zoals in het verleden is gedaan middels de portretten op het Canadaplein over mensenhandel “Open je ogen”. Samen met uitvoerende kunstenaars in Alkmaar zou onderzocht kunnen worden hoe daar meer structureel invulling aan te geven. Stel daar middelen voor beschikbaar uit het programma vitaliteit. (De wethouder heeft toegezegd met dit voorstel aan de slag te gaan er daar in het eerste deel van 2020 op terug te komen)

Onderwijs
D66 is zeer tevreden over de voorgang van de vernieuwing van schoolgebouwen. Ook het project frisse scholen heeft de volle aandacht, wat blijkt uit investeringen die zijn en worden gedaan. Complimenten daarvoor.
Even werden wij verrast door het hoge percentage relatief verzuim op scholen. Het blijkt echter beïnvloed door de niet verplichte registratie van ziekte. Dit geeft dus juist aan dat we daar in Alkmaar serieus mee omgaat.
Dan zien we dat er plannen zijn om een technische opleiding naar Alkmaar te halen. Dat stemt ons tevreden. D66 ziet graag een dependance van de TU Delft of een ander universiteit en we hopen dat deze plannen een opstapje zullen zijn naar een technische campus mogelijk in de kanaalzone.

Duurzaamheid
D66 ziet duurzaamheid als kans. Juist een stad als Alkmaar waar door de innovatieve industrie veel potentie ligt voor groene energie. Wij willen die kansen benutten en de inwoners wijzen op de kansen en mogelijkheden die daar bij komen kijken.

Tot slot
Er is geen tijd om achterover te leunen. Wij hebben de energie en de ideeën om te bouwen aan Alkmaar van over 20 jaar. Een gemeente die divers is, open, dynamisch, tolerant en vrij. D66 ziet Alkmaar als een stad met kansen, waar betaalbaar gewoond kan worden en met zekerheden voor iedereen. Een progressieve stad in het midden van een regio in opkomst. Wij nodigen iedereen uit met ons mee te bouwen aan die toekomst.

De begroting geamendeerd aangenomen.

De raadsvergadering kan je hier terug zien. De termijn van D66 begint op 1.27.50.