Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

Uit de Raad januari 2020

Uit de Raad januari 2020

De raadsvergadering in januari begon wat chaotisch. OPA had een interpellatie aangevraagd over de parkeersituatie in Alkmaar. Door de problemen die ParkeerService – de externe uitvoeringsorganisatie – heeft met de implementatie van een nieuw digitaal vergunningensysteem, hebben burgers problemen bij de aanvraag van de vergunning. De vragen die OPA tijdens de vergadering stelde waren echter geheel anders dan de vragen die, conform het reglement, vooraf waren ingediend. Hierdoor konden zowel de andere partijen in de raad als de wethouder niet zorgvuldig reageren op de vragen. Op basis van het reglement heeft D66 toen de interpellatie van de agenda laten halen.

Belangrijkste punten uit de vergadering van 23 januari met het vervolg ervan op 27 januari.

Raadsvoorstel Nota bovenwijkse voorzieningen;
motie “Voetbal om van te houden”;
motie “geen windturbines in onze polders”;
motie “digitalisering parkeren”

De bovenwijkse voorzieningen
D66 is er voorstander van dat de realisatie van bovenwijkse voorzieningen (zoals wegen, bruggen e.d.) mede worden gefinancierd door nieuw te ontwikkelen vastgoed projecten (bouw van woningen en bedrijfsgebouwen). In de nota wordt gevraagd nieuw te ontwikkelen vastgoed van private ondernemers mee te laten betalen in de bovenwijkse voorzieningen, die door de nieuwbouw noodzakelijk moeten worden gerealiseerd. Goede mobiliteit en maatschappelijke voorzieningen in een duurzame omgeving. Een bereikbare en leefbare gemeente Alkmaar. Dat wil D66.

Peter van Diepen (Fractievoorzitter) geeft aan dat er een voorstel ontwikkeld is met een stevig kader. Een sociaal element is ingebouwd. Namelijk: Iedereen draagt bij, maar minder draagkrachtigen hoeven d.m.v. een kortingen systeem minder te betalen. De sociale bouw wordt namelijk door kortingen op de bijdrage ontzien. Dat is voor D66 logisch en belangrijk.

Wat D66 wel opvalt is dat er in de nota geen aandacht is voor het stimuleren van de middenhuur. Naast de sociale huur woningen zijn juist woningen in de categorie middenhuur hard nodig. Ook kunnen de bovenwijkse voorzieningen een mooi instrument zijn om circulaire bouw te stimuleren. Daarom heeft D66 aandacht gevraagd voor korting bij middenhuur en beloning met een korting als sprake is van toepassing van circulaire bouw. Niet nu mogelijk om in te passen, dan kan het wellicht in de toekomst nog plaatsvinden na de evaluatie van het voorstel.

Woningcorporaties bepleiten volledige vrijstelling van het kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen voor de sociale huur. In het voorstel zijn al zeer forse kortingspercentages ingebouwd voor de sociale huurbouw. Wat D66 betreft is dat echt genoeg.

D66 heeft ingestemd en de nota is aangenomen.

Motie “voetbal om van te houden”
De motie, ingediend door de VVD, pleit voor meer uitzendingen van de belangrijkste voetbalwedstrijden van AZ op het scherm op het Waagplein.
Een sympathieke motie. Maar, D66 is van mening dat de motie te kort schiet ten opzichte van andere sporten. Lang niet alle Alkmaarders zijn voetballiefhebber. Velen zouden dan ook graag wielrennen of de Olympische spelen zien. Daarbij, het aantal evenementen dient beperkt te zijn in verband met de overlast. Als voetbal een prominentere plaats krijgt, moeten andere evenementen, culturele bijvoorbeeld, er voor wijken. Dat vindt D66 onwenselijk, zo verwoordde Steven Smit het D66 standpunt. D66 heeft dan ook tegengestemd. De motie is aangenomen.

Motie “Geen windturbines in onze polders”
Deze motie is ingediend door OPA. Aanleiding was een artikel in het NHD waar de zoekgebieden werden aangegeven waar de provincie eventueel mogelijkheden zag om windmolens te plaatsen in de polders om schone energie op te wekken.

De landelijk verplichte  Regionale Energie Strategie (RES) wordt door de provincie opgesteld. Dit is een langdurig proces die nog in de oriënterende fase zit. Uiteindelijk zal ook de gemeente daar een belangrijke stem in hebben.

David Schultz was helder. De motie was op basis van een krantenartikel en niet op de feitelijke situatie van dit langdurige proces. Deze motie is slecht stemmingmakerij. Immers, de Provincie onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn en zit nog midden in het uitgebreide participatie proces. Alle inwoners van de provincie kunnen op bijeenkomsten samen nadenken en input geven over hoe we al onze energie duurzaam kunnen krijgen. Om samen te zoeken naar meer manieren in de regio om energie op te wekken, bijvoorbeeld met zon en wind. Dit proces willen we niet verstoren. Zeker niet door motie die prematuur is en voornamelijk gericht is op stemmingmakerij. D66 zal er altijd op toezien dat eventueel te plaatsen windmolens passen bij het landschap.

De motie is verworpen.

Motie “digitalisering parkeren”
Een motie ingediend door D66. Wij hebben van verschillende kanten gehoord dat vanaf januari 2020 in Alkmaar het digitaal aanvragen, verlengen, vragen om ontheffing en de digitale bezoekerskaart voor parkeren, niet naar behoren functioneert. Er zijn veel klachten ontvangen over het maatwerk dat wordt geleverd in relatie tot de afschaffing van de papieren bezoekerskaart en het digitaal aanmelden van bezoekers. Vandaar dat Peter van Diepen in de motie het college vraagt de invoering van het digitaal aanvragen van parkeervergunningen goed in de gaten te houden. Wij gaan ervan uit dat de hier genoemde problematiek ruim vóór 1 juni opgelost kan worden. Dit neemt niet weg dat het redelijk is ook rekening te houden met een negatief scenario, dat de problemen blijven bestaan. Daarom vraagt D66 om uiterlijk 15 mei de raad schriftelijk te informeren of de systemen goed zijn ingeregeld en naar behoren werken. Zo niet, om dan waar nodig de papieren bezoekerskaart als oplossing aan te bieden gedurende deze collegeperiode.

De motie is met een grote meerderheid aangenomen.

Hier kunt u de vergaderingen terug zien.   23 januari  en het vervolg op  27 januari