Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2020

Uit de Raad februari 2020

Uit de Raad februari 2020

Een raadsvergadering waarbij D66 de nodige input voor heeft gegeven. We hebben gesproken over de toekomst van onze gemeente naar aanleiding van het actieprogramma economie. De ontwikkelingen bij de GDD en het recreatieschap Geestmerambacht zijn door ons weer positief kritisch bekeken. D66 heeft een tweetal amendementen ingediend en moties ondersteund.

Actieprogramma economie
D66 is positief over dit actieprogramma. Alkmaar heeft de ambitie zich te positioneren als een ondernemende gemeente. En gemeente met een goede woon- werkbalans, een gemeente die ruimte biedt aan innovatieve bedrijven, die streeft naar een gemeente waar technische opleidingen gevolgd kunnen worden op elk gewenst niveau, ook op masterniveau. Een gemeente die zich ervan bewust is dat als inwoners in hun gemeente kunnen blijven wonen, leren en werken dit positief is voor duurzame mobiliteit. Een gemeente die duurzaamheid serieus neemt en zich sterk gaat maken voor een circulaire economie. En veel aandacht voor de fiets. Het lijkt er bijna op of het college het verkiezingsprogramma van D66 goed heeft doorgenomen
Een gemeente waar projecten integraal worden opgepakt. Geen projecten die door afzonderlijke afdelingen worden uitgevoerd. Ook dit past goed bij het programma van D66 Alkmaar waarin wij stellen dat “Samenwerking is de beste weg naar vooruitgang”
David Schultz benadrukte nog dat het wenselijk is de ondernemers te betrekken bij het beleid. Vandaar dat D66 mede-indiener is van de motie over de MKB-check. Deze motie vraag het college om het MKB te betrekken bij de uitvoering van de plannen om zo de werkbaarheid te vergroten.
Het beleidsstuk en de motie zijn aangenomen.

Kadernota GGD
“Er is nogal wat discussie geweest de laatste twee jaar over resultaat, taken en digitalisering. Dat maakt dat er nu ook extra kritisch gekeken wordt naar de kadernota 2021.” Zo begon Peter van Diepen zijn betoog.
De 4 nieuwe focuslijnen die in de kadernota GGD zijn geïntroduceerd, zijn aandachtspunten die politiek gezien van belang zijn verklaard, zelfs internationaal aansluiten bij de WHO-ideeën en dat is goed. D66 ziet hier zeker het positieve van in. Deze focuslijnen; gezond opgroeien, ouder worden, gezonde leefomgeving en meedoen naar vermogen. Het zijn thema’s die ook enige vaagheid in zich hebben. We groeien immers allemaal op en worden door de tijd allemaal ouder. Wat is echter gezond. Dat is iets waarover de inzichten na verloop van tijd verschuiven net als meedoen.
De 5 programma’s die tot nog toe werden gehanteerd zijn concreter. Zeker de programma’s Veilig thuis en Infectieziektebestrijding; een actueel onderwerp op dit moment. De programma’s nu loslaten, betekent ook het loslaten van de informatie uit de programma’s. Informatie over uitvoerende zaken die we graag blijven ontvangen. Daarom heeft D66 een amendement ingediend. Een amendement waarin gevraagd wordt aan het dagelijks bestuur van de GGD om de uitwerking van de focuslijnen naar de bestaande programma’s inzichtelijk te maken bij toekomstige begrotingen en verantwoordingen.

De motie waarin gevraagd wordt om bij het dagelijks bestuur van de GGD ervoor te pleiten voor een incidentele teruggave aan de gemeenten als er geld bij de GGD overblijft, is gesteund door D66 en net als het amendement aangenomen.

Kadernota Geestmerambacht
De gemeente Alkmaar draagt voor 54% bij aan de kosten voor het behoud van het recreatieschap Geestmerambacht. Nu is dat iets meer dan € 200.000. Er is echter elk jaar een tekort van ongeveer 1 miljoen. Een bedrag dat nu nog opgevangen kan worden uit de reserves, maar in 2024 zijn deze reserves uitgeput. Na 2024 zouden dan de betrokken gemeenten dit bedrag moeten ophoesten. Voor Alkmaar zou dat 540.000 meer aan bijdrage betekenen.

D66 maakt zich dan ook zorgen. “Bij de organisatie Geestemerambacht ontbreekt het aan daadkracht”, stelde Steven Smit. D66 is van mening dat om goede beslissingen te kunnen nemen over de inrichting en het beheer van de natuur het essentieel is dat de raad op korte termijn inzicht krijgt in de toekomstplannen en de daarbij behorende financiën. Wij willen plannen over hoe het Geestemerambacht de toekomst ziet. Wij willen weten, wat kost het, hoe worden de uitgaven structureel gedekt door de inkomsten en wat zijn dan de financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. Want alleen dan kunnen we alle aandacht geven aan de doelstellingen van het recreatieschap, de invulling van de natuurbeleving voor onze inwoners.
D66 heeft hiervoor een amendement ingediend. In dat amendement verzoeken we, via het college, het dagelijks bestuur van het Geestmerambacht om op korte termijn met plannen te komen. Plannen met als uitgangspunt, structurele dekking van uitgaven en inkomsten. Waarbij het inzichtelijk wordt wat de mogelijke gevolgen hiervoor zijn voor de financiële bijdrage van onze gemeente.

De motie van de VVD waarin het college gevraagd wordt de huidige organisatiestructuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht te onderzoeken is een goede aanvulling op onze wensen en is dan ook door D66 mede ingediend. Amendement en motie zijn aangenomen.

Wat anders
Dan komt er nog een onderzoek naar de parkeerproblematiek rond het NS-station. De motie die vraag om dit onderzoek is door de VVD ingediend en mede door D66 gesteund. Voornamelijk omdat er ook gesproken wordt om alternatief vervoer zoals OV en de fiets in het onderzoek mee te nemen.

 

De raadsvergadering is over twee avonden uitgesmeerd. Wil je terug zien? Kijk hier terug naar de vergadering van 27 februari en hier naar de vergadering van 2 maart.