Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2020

Uit de Raad april 2020

Digitale raadsvergadering over 11,5 miljoen

Weer eens wat anders. Een digitale vergadering en zoals de burgemeester bij de opening van de vergadering zei; tevens de laatste. D66 is geen groot voorstander van fysiek vergaderen zolang samenscholing moet worden vermeden. Ook al is het mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. De meerderheid van de raad is echter voor de fysieke vergadering. D66 heeft nog wel het voorstel gedaan om dan een hybride vergadering te houden. Dan kunnen raadsleden die er om welke reden dan ook niet kunnen of willen zijn, deelnemen aan de vergadering via de elektronische weg. Er is immers nu goede ervaring opgedaan met het digitaal vergaderen.

Dan de agenda. Een agenda waar alleen corona gerelateerde punten werden besproken.

Noodfonds; mandaat voor 10 miljoen
Het eerste agendapunt behandelde het voorstel van het college om van de raad mandaat te verkrijgen tot het nemen van (aanvullende) maatregelen en het uitvoeren van ondersteunende actie in het kader van de Corona-crisis, tot een bedrag van maximaal € 10 miljoen.

In zijn termijn begon onze fractie voorzitter Peter van Diepen met het uitspreken van de complimenten voor allen die zich in deze bijzondere tijden inzetten voor onze inwoners. Tevens wensen wij hen die zelf of binnen hun sociale omgeving getroffen zijn door het corona virus veel sterkte. D66 roept onze Alkmaarse inwoners op de noodzakelijke maatregelen te nemen en dit vol te houden.

Het agendapunt vraagt aandacht voor de economie. Die staat in deze tijd onder grote druk zo zei Peter van Diepen. Onder andere de horeca, het toerisme en de cultuursector ontvangen grote klappen. Gezien de maatregelen die landelijk maar ook lokaal genomen zijn, is ruimte nodig voor het college om te schakelen. Wel vraagt D66 aan het college expliciet om een periodiek overzicht van de voortgang en afstemming met de raad. Daarmee vragen wij om ons ook een beeld te geven van het aantal bedrijven dat in de afgelopen periode failliet is gegaan en in hoeverre dit afwijkt van het normaal te verwachten aantal en in welke branches dit beeld zich voltrekt. D66 benoemt ook de aandacht die nodig is voor de cultuursector; het is zonde als de cultuursector de boot zou missen.

Tot slot gaf Peter van Diepen aan dat D66 blij is met de manier waarop Alkmaarders meewerken. Ons te weer te stellen tegen deze crisis. Het is logisch dat er budgetruimte komt zodat ook het gemeentebestuur maatregelen kan nemen. D66 is dan ook positief over dit initiatief van het college, zij het met steun aan het amendement dat door alle partijen is ingediend. Een amendement waarin het college de opdracht krijgt om in de raadsvergadering van 25 juni de raad nader te informeren en een nadere onderbouwing en verdeling van het steunpakket voor te leggen. En dat het college achteraf verantwoording zal afleggen aan de raad over de besteding en dekking van de middelen.

Het stimuleringsfonds van 1,5 miljoen
Het stimuleringsfonds is gericht op herstel van het economisch en maatschappelijk leven wanneer de crisis tot zijn einde is en het normale leven weer goed op gang komt. Het college stelt de raad voor om 1,5 miljoen euro uit te trekken om de gemeente een impuls te geven om een vliegende start te maken nadat het corona virus is bestreden.

D66 vindt het een goede zaak en een gebaar, om nu al een beslissing te nemen over de instelling van een stimuleringsfonds. Immers, gekoppeld aan alle gezondheidsschade en de bestrijding daarvan in de zorg en binnen gezinnen, lijdt de economie van Alkmaar en omgeving. Het is een enorme schade voor de ondernemers. Niet iedereen zal uiteindelijk zijn baan houden, niet elke ondernemer zal het weten te bolwerken. Alkmaar zal aan het einde van de tunnel van deze ellende ook de economie weer op gang moeten brengen. Dat moet samen met onze ondernemers en culturele instellingen.

Wat D66 betreft moet dit stimuleringsfonds niet direct zijn gericht op herstel en voortzetting van beschadigde situaties. Daarvoor is het noodfonds. Daarbij, het stimuleringsfonds is gelijk een kans voor duurzaamheid. Toepassing van bijvoorbeeld energie innovatie dus minder CO2 uitstoot, een modern distributiesysteem voor de binnenstad, circulair bouwen. Het zijn speerpunten die de stad vooruithelpen.

Kortom D66 is voorstander van het instellen van het stimuleringsfonds en om samen met vertegenwoordigers uit de Alkmaarse economie en cultuurwereld een succes te maken voor de toekomst uit de crisis.

Bovenal; blijf gezond, steun elkaar en hou vol!

Wilt u de digitale vergadering terugzien klik dan hier.