Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Uit de Raad mei 2020

Uit de Raad mei 2020

Het was een volle agenda waar twee avonden voor nodig waren. De belangrijkste agendapunten haal ik er uit.

Bouwen
Er waren vier besluiten over bouwprojecten. Deze waren in de commissie al uitgebreid behandeld dus konden snel door de raadsvergadering. De verbouw van het oude Dintra gebouw naar woningen en de bouw in Schermerhorn vroegen om de meeste aandacht. Beide projecten voldoen aan de ruimtelijke ordening, maar kennen wel wat weerstand uit de buurt.

Er is een groot tekort aan woningen. D66 is dan ook voor woningbouw. Waarbij er zeker voldoende woningen gebouwd moeten worden voor sociale huur en voor ouderen. Participatie tussen projectontwikkelaar en buurtbewoners is belangrijk voor het draagvlak. Participatie houdt niet in dat iedereen ook zijn zin krijgt. Wel heeft D66 aandacht gevraagd voor meer transparantie over de projecten naar de buurtbewoners. Dat zal het vertrouwen naar elkaar versterken waardoor compromissen eerder geaccepteerd zullen worden.

D66 heeft ingestemd met de bouw aan de Kooimeerlaan (Dintra gebouw), de bouw van 80% sociale woningen aan de Sperwerstraat, de bouw van 10 eengezinswoningen aan de Kennermerstaatweg 215 en de bouw van 19 woningen in aan de Tames Visserstraat te Schermerhorn. Alle projecten zijn met een meerderheid in de raad aangenomen.

Milieu
Aan de Huiswaarderweg komt eindelijk een geluidsscherm. Sinds 2o06 hebben bewoners al geklaagd over geluidsoverlast die door het verkeer veroorzaakt wordt. Nu komt er dan een geluidsscherm met zonnepanelen. Dit energieleverende geluidsscherm verbetert zowel de leefomgeving van bewoners, levert energie op en en draag zodoende bij aan de reductie van CO2. Deze innoverende techniek kost wel wat. Er is subsidie voor aangevraagd maar die is nog niet toegezegd. Er is hierdoor een financieel risico voor de gemeente. David Schultz heeft onze zorg uitgesproken voor de mogelijke financiële tegenvaller. Het duurzaamheidsaspect en het innovatieve aspect is echter van meer belang. D66 heeft dan ook volmondig ingestemd met het plan. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Alkmaar Sportstad
“Het EK wielrennen, wat D66 betreft een evenement waar inwoners van een sportstad, wat Alkmaar toch expliciet wil zijn, op zijn tijd ook recht op hebben. Sportief, gezellig en fantastisch georganiseerd.” Zo begon Simone Meijnen het termijn over het evaluatie rapport EK wielrennen. Natuurlijk er zijn kritiekpunten daar is D66 dan ook op ingegaan. Belangrijk punt van kritiek die door meerdere partijen is genoemd is het tijdstip van de vergunning verlening.
Vergunningen tijdig afgeven daar moeten we serieus mee omgaan. Maar, bijzondere omstandigheden, zoals die bij het EK, kunnen wat D66 betreft in voorkomend gevallen voldoende grond voor afwijking van de regels opleveren. Daarbij kan wél verlangd worden dat deze afwijking afdoende wordt gemotiveerd. Sommige partijen willen de regels rond de termijnen strikt uitvoeren. D66 ziet daar ook de nadelen van. Altijd strikt vasthouden aan de regels kan er toe leiden dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Namelijk dat er geen grote mooie evenementen meer zoals Europese voetbalwedstrijden en andere grote, lastig te organiseren, evenementen meer in Alkmaar kunnen zijn.
Het evaluatierapport is met meerderheid van stemmen aangenomen. De motie ingediend door SPA en OPA die er op gericht was om de regels rond het tijdstip van vergunningverlening altijd strik te handhaven is ingetrokken.

Duurzaamheid
Er is een gestructureerde aanpak nodig om de transitie waarin we zitten op klimaatgebied op een verantwoorde wijze vorm te geven. Duurzaamheid omvat beleidsvelden als mobiliteit, ruimtelijke ordening, economische zaken en onderwerpen als groen, water en bodem. Om al deze gebieden in beleid om te zetten is het “Programma Duurzaam Alkmaar 2020-2024 Innovatief en Duurzaam vast” door het college opgesteld.
De concrete doelen die wij tot 2024 willen bereiken met het programma zijn de volgende: – 25% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990; – 16% van het totale energieverbruik in 2024 opwekken met duurzame energie – 1,5 % per jaar besparing energieverbruik tot 2024.
D66 steunt het programma van harte. David Schultz benadrukte nogmaals het belang van de inzet voor duurzaamheid. Ook in de tijd van corona zal er juist ingezet moeten worden op duurzaamheid. We moeten het samen doen, samen met ondernemers en bewoners. Integraal duurzaamheid oppakken; wat D66 betreft is duurzaamheid een onderdeel van elke portefeuille. “Laten we wat in Parijs is begonnen ook hier doorpakken” zo eindige David Schultz zijn termijn.
Wilt u het hele programma lezen klik dan hier

Detailhandel in de binnenstad
Alkmaar is trots op zijn binnenstad, stelde David Schultz. Er is nu echter veel leegstand en de coronacrisis zal dit alleen maar verergeren. Om de binnenstad nu toekomstbestendig en aantrekkelijk te houden moet het winkelgebied compacter worden. Hierbij wordt een optimum gezocht tussen enerzijds de bundeling van passanten in een hoofdwinkelcircuit en anderzijds de mogelijkheid om een attractief en divers netwerk van binnenstadsstraatjes in stand te houden. Dit houdt in dat het hoofdwinkelgebied zich gaat beperken tot de Langestraat, het westelijk deel van de Laat, de tussen liggende historische straatjes en Overstad rond het Ringerskwartier. Buiten dit winkelgebied kunnen naast winkels dan ook woningen komen in de plint. Hiermee voorkom je de kale plekken in een winkelstaat. David benadrukte dat de uitvoering van het beleid wel in goed overleg moet met de winkeliers en ondernemersorganisaties zoals het Bolwerk. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Lees hier het onderzoek dat de basis is voor het nieuwe beleid.

Wilt u de raad van 28 mei terug zien klik hier

Wilt de vervolg van de vergadering (8 juni) terugzien klik hier