Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Uit de Raad. Programma-begroting 2021

Iedereen kan in Alkmaar vrij zijn, maar we laten niemand vallen

Begin november heeft het debat plaatsgevonden over de begroting 2021 van de gemeente Alkmaar. Wat D66 betreft een gezonde gemeentebegroting. Dat is wat Alkmaarders willen, dat is wat D66 wil. De uitgaven niet hoger dan de inkomsten. Gewoon een goede financiële planning om de belangrijke zaken aan te pakken. Voor 2021 en volgende jaren is dat ondanks de coronacrisis die nog steeds voortduurt, volgens D66 gelukt.

In de bijdrage van het debat heeft D66 Alkmaar natuurlijk keuzes gemaakt met betrekking tot de onderwerpen waar we aandacht voor vragen.

Wonen en bereikbaarheid

Nieuwe innovaties in de bouw, nieuwe inzichten hoe een stad leefbaar moet zijn brengen het natuurinclusief bouwen steeds dichterbij. Een natuurinclusieve stad is een groene, gezonde en levendige stad, waarvan de bewoners ook nog eens minder last ondervinden van zaken als hittestress, wateroverlast of de eikenprocessierups. Dat is waar D66 voor gaat. De woonnorm kan daar een belangrijk onderdeel voor zijn. Want voor elke beurs, voor elke woonsituatie, voor elke doelgroep, moeten er voldoende woningen zijn, in een op de toekomst gerichte en leefbare stad. D66 ziet uit naar het debat over de woonnorm in 2021.

Mobiliteit

Dan de visie op de Alkmaarse mobiliteit. Die moet begin 2021 klaar zijn. Dat is hard nodig zeker in het kader van de woningbouw. Meer woningen, meer inwoners vragen nu eenmaal om een goede aanpak van de mobiliteit in de stad. Maar ook om onze parkeervisie en het fietsplan te kunnen ontwikkelen tijdens deze college periode

Diversiteit

Afgelopen jaar is de hele wereld opgeschikt door geweldsincidenten die geleid hebben tot demonstraties in het kader van anti-discriminatie en diversiteit. Ook in Alkmaar willen we daar niet van wegkijken. De raad heeft gevraagd om stadsgesprekken. Deze zijn in voorbereiding, maar konden nog niet in de huidige omstandigheden plaatsvinden. Wat D66 betreft blijft dit boven in de planning staan. Zodra het weer kan, moet dit worden opgepakt want er moet geen sluimerend gif opkomen in onze gemeente. Niet polarisatie maar met elkaar in gesprek, naar elkaar luisteren en begrip voor standpunten. Dat is niet iets incidenteels, daar moet permanent aandacht voor zijn. D66 blijft zich inzetten om de discussie structureel en laagdrempelig in te zetten. Laagdrempelige culturele uitingen ook in de wijken, kunst in de openbare ruimte, kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Daar wordt volgens D66 naast de gesprekken de oplossing gevonden. Want we hebben toch echt het andere in de ander nodig om als samenleving vooruit te komen.

19 miljoen voor onderwijs

Een stevige keuze die in 2020 is gemaakt is, mag worden genoemd: flink investeren in onderwijs-huisvesting. Daar is D66 best trots op.
Er is in oktober 2020 een fors budget van 19 miljoen vastgesteld waarmee scholen en daarmee onze kinderen goed bediend worden. Scholen waar, wat D66 betreft, inclusief onderwijs met alle kinderen ook die met een handicap kan bloeien.

De Europese school, zo kunnen we lezen in de kranten, zoekt een nieuwe vestigingslocatie. Castricum is daar nu voor afgevallen. D66 verwacht binnenkort een bidbook, een aanbieding voor een Europese school in Alkmaar. Het realiseren van dit onderwijs heeft een duidelijk economische impuls voor Alkmaar en de regio.

D66 zou daarnaast graag meer aandacht willen voor het thema studenten huisvesting. Het lijkt wel een beetje in de benen gezakt van het college. Maar bij goed onderwijs hoort ook voldoende en betaalbare woningen voor studenten. Wij vragen daar aandacht voor.

Duurzaamheid

En dan duurzaamheid. Dat staat steeds hoger bij de gemeente prioriteiten. Dat hebben we bijvoorbeeld afgelopen week kunnen zien bij de behandeling van het thema verduurzaming vastgoed. D66 is daar tevreden over, maar we blijven ervoor gaan om het nog beter te krijgen.

Waar we steeds op moeten letten is dat de ene crisis niet wordt weggestreept door de andere. Het milieu, de klimaatverandering kan je niet even wegzetten nu er een coronacrisis overheen komt. De leefbaarheid, de klimaatveranderingen staan niet even “on hold” omdat er een andere crisis overheen komt.

Van het gas af blijft een inzet voor een leefbare stad. D66 is dan ook tevreden met de uitbreiding van het aantal woningen die aangesloten worden op het warmtenet. Waarbij D66 natuurlijk graag wil leren van voortschrijdend inzicht. Hoe houden we het betaalbaar, welke technieken kunnen nu al ingezet worden en welke technieken pas laten. Maar we blijven ons, naast het oplossen van de problemen in het nu, zeker ook richten op de stip aan de horizon; onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.

Welzijn en gezondheid

Alkmaar heeft te maken met hoge kosten voor het welzijn en de gezondheid van Alkmaarders. Kosten die niet volledig te voorspellen zijn. Zeker niet nu, in deze coronatijd. Een crisis die volgens de deskundigen, de laatste eeuw alleen wordt overtroffen door de tweede wereldoorlog. Daarom is doortastendheid en voorzichtigheid geboden en te benoemen.

Het is voor velen een zware tijd. In de zorg, het onderwijs, bij de politie en de BOA’s, de ondernemers en het winkelpersoneel, zet iedereen zich in en kent zijn offers. De coronamaatregelen zullen zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de inkomsten en uitgaven. Dat geldt ook voor de gemeente. Tot nog toe is de gemeente echter goed met geld aangevuld door het rijk.

Met behulp van Rijksgelden zijn bijvoorbeeld alle schoolgebouwen in eigendom van de gemeente geïnventariseerd op de ventilatie. In Alkmaar voldoen alle schoolgebouwen aan het voor het betreffende gebouw geldende bouwbesluit.

De gemeente heeft samen met de gelden van het Rijk inmiddels ook al 20 miljoen uitgegeven ter ondersteuning aan onze MKB en ZZP’ers in Alkmaar. Naar aanleiding van de allerlaatste rijksmaatregelen is er ook aandacht voor de extra kosten op het gebied van Sport en Cultuur.

Het effect van de instroom op de bijstand is nog moeilijk te voorspellen. Korte WW-rechten komen nu ten einde. Inwoners die instromen uit de WW worden zo snel mogelijk door het Werkgevers Service Punt doorbemiddeld naar vacatures en sectoren waar er nog kansen liggen. Wat de uitwerking van de crisis uiteindelijk op de financiën van de gemeente zal zijn, is momenteel nog gissen.

Eenzaamheid

Wat de coronacrisis ons zeker heeft laten inzien is hoe belangrijk de gezondheidszorg is. Wat het ons ook heeft laten zien is dat eenzaamheid een gezondheidsrisico is. De inzet om eenzaamheid te verminderen vraagt om inzet van de gemeente. Wij zijn dan ook tevreden met de in de begroting genoemde inzet. De doelstelling van een vermindering van de gevoelens van eenzaamheid van 2% wordt hopelijk gehaald , zo niet ruim overtroffen. D66 houdt hier de vinger aan de pols.

Maatschappelijke ondersteuning

Voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning wordt in de begroting over maatregelen gesproken om de kosten te beheersen. D66 steunt het principe dat we vrij zijn om zelf zaken te regelen en om daar waar mogelijk uit te gaan van eigen kracht. Maar als het nodig is, wordt een ieder zoveel als mogelijk geholpen. We laten niemand vallen.

Een ander onderwerp: de keerhaven

Een apart te benoemen project voor 2021 is realiseren van een besluit om een keerhaven te realiseren op de Boekelermeer. Hierin zal samen met de provincie moeten worden opgetrokken. Een keerhaven die een impuls betekent voor ondernemers die afhankelijk zijn van de binnenvaart. D66 vindt het belangrijk, juist vanwege de bijzondere ontwikkeling op het gebied van energie-innovatie in de Boekelermeer, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt wanneer deze haven gerealiseerd is.

De financiële weerbaarheid van Alkmaar is goed. Waar dat kan en nodig is, wordt geld vrijgemaakt en daar mag Alkmaar trots op zijn. Onze conclusie is daarom dat het college goed op het gemeenschapsgeld past.

Deze begroting is wat ons betreft realistisch en daar kan het college mee aan de slag.