Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 april 2021

Uit de Raad maart 2021

In eerste instantie zag de agenda er rustig uit. Dit zou wel een snelle vergadering kunnen worden. Maar zoals zo vaak bleek het tegendeel waar. Meerdere moties zorgden voor een vergadering over twee avonden.

Voor D66 begon de avond goed. Vincent Evers werd benoemd tot onze fractieassistent. Vincent welkom!

De eerste drie onderwerpen waren snel afgehandeld. De lessen uit het dakdrama van AZ zijn geleerd. De gemeente gaat de veiligheid van gebouwen waar veel bezoekers komen structureel onderzoeken. De marketing activiteiten van de VVV Alkmaar en Alkmaar Marketing wordt samengevoegd in de Stichting Hart van Noord-Holland. De gemeentegarantie voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis wordt iets aangepast maar niet verhoogd. Daar waren we snel doorheen.

Initiatiefvoorstel wordt afgeschoten

Waar het meeste naar uitgekeken werd, was het initiatiefvoorstel van OPA. Dit voorstel is een gevolg van de conclusie uit het rapport Hoffmann. In dit rapport is onderzocht of het college zorgvuldig, transparant en integer heeft gehandeld bij de uitgifte van het Vegro terrein. (Het rapport kunt u hier lezen). De twee hoofd conclusies van het rapport zijn:

  1. “Niet vast te stellen is (op basis van het onderzoek tot op heden) of al dan niet integer is gehandeld.
  2. Gesteld kan worden dat het proces met betrekking tot het voormalige Vegroterrein in ieder geval niet transparant en niet zorgvuldig is verlopen.”

Het voorstel van de indiener was om het onderzoek opnieuw te doen en /of het proces van uitgifte opnieuw te doen. Alle partijen waren het in grote lijn oneens met de indiener. Woorden als “van college pesten” tot “kinnesinne” en “ongefundeerde insinuaties” gingen rond.

Nee, er is geen enkele reden om verder onderzoek te doen naar de integriteit. We kunnen blijven zoeken, maar wat er niet is dat is er niet. Daarbij, zoals David Schultz namens D66 zei, had D66 graag gezien dat de mogelijke, maar het niet vast te stellen gebrek aan integriteit, niet op deze manier wordt uitgespeeld door de politiek. En ja, het ambtelijke proces moet transparanter en verbeterd worden. Maar, dit kan niet leiden tot een nieuw proces van uitgifte. Dat zorgt immers voor een onbetrouwbare , wellicht onrechtmatige, overheid richting de gemaakte en vastgelegde afspraken met de partij die de grond verworven heeft. Transparantie is voor D66 belangrijk; het gaat niet alleen om woorden, maar moet ook handen en voeten krijgen. Het college heeft al aangegeven verbetering in de processen aan te brengen. David Schultz vraagt het college om de verbeteringen ook daadwerkelijk terug te zien. Het voorstel is door alle partijen , met uitzondering van de indiener, verworpen.

Van woningen tot zwemles

Vier moties kwamen er de eerste avond voorbij. Allereerst een motie die aandacht vraagt voor de bouw van woningen in Stompetoren. Alkmaar wil bouwen aan de rand van Stompetoren om zo het woningaanbod te vergroten en het dorp levensvatbaar te houden. De provincie, die een doorslag gevende stem heeft in de goedkeuring van bouwterreinen, heeft de gehele Schermer uitgeroepen tot bijzonder provinciaal landschap. Dus mag er aan de rand van Stompetoren niet gebouwd worden. In de motie wordt het college opgeroepen er alles aan te doen om de Provincie van gedachte te veranderen. Er is immers een groot woning te kort en ook in Alkmaar zal er buiten stedelijk gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. De motie is unaniem aangenomen.

Waar woningen en verkeer elkaar ontmoeten kan er geluidsoverlast ontstaan. Dit is onder andere het geval bij de N9. Nu valt de N9 onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en niet onder de gemeente. In een motie wordt gevraagd om in overleg met RWS geluidsschermen bij woningen aan de N9 tussen de Hoef en de Bergermeer te plaatsen. De motie is unaniem aangenomen.

Dan was er een motie over zwemles en een motie over carbid schieten. De eerste vraagt om vanuit de gemeente met een actieplan te komen om de wachttijd in te lopen. D66 vindt dat onder andere Alkmaar Sport dat prima zelf kan. Zij hebben de expertise om de juiste actie in te zetten, hetgeen ook de wethouder beaamde. Het college kan daarna waar nodig faciliteren. De meerderheid dacht daar anders over. Dan was de vraag om carbid schieten weer toe te laten in de buitengebieden. Deze motie is met grote meerderheid verworpen.

Omhoog of omlaag

De tweede avond konden we ons buigen over de spitspaal op de Herenweg. Hier wordt al lang over gesproken. Bewoners van de Herenweg willen de paal tot 9.00 uur omhoog hebben zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Veel bewoners van de Nollen zien juist graag dat de paal dan naar beneden is om zo hun kinderen met de auto naar school te kunnen brengen. Momenteel is er weer een pilot hieromtrent. In de motie is gevraagd de pilot direct te stoppen en de paal tot 9.00 omhoog te laten. Nu is D66 een grote voorstander dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Maar, er is in het verleden toegezegd dat er nog een onderzoek zou komen wat de invloed is op de verkeersbewegingen bij verschillende openingstijden. Dat onderzoek wordt nu en nogmaals in 2022 uitgevoerd. Een betrouwbare overheid is van belang. Afspraken moeten dan ook nagekomen worden, zeker als er verschillende belangen meespelen. Om die reden, een betrouwbare overheid, heeft D66, net als de meerderheid van de raad, tegen de motie gestemd. Wel zoals, Steven Smit zei, zal wat D66 betreft bij de analyse van het onderzoek het gevoel van veiligheid, veilig kunnen fietsen naar school voor D66 van meer belang moeten zijn dan een kortere weg voor auto’s.