Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 mei 2021

Uit de Raad april 2021

We moeten ons met man en macht inzetten

In deze raadsvergadering draaide het om de ingediende moties. Over de  hulp aan slachtoffers van de toeslagenaffaire, over recreëren in de natuur. Het ging over erfgoed en over de meeuw.

Geestmerambacht
Er was één bespreekstuk over de ontwikkelingen van het Geestmerambacht. Dit onderwerp is al zo vaak op de agenda geweest dat er weinig door de partijen aan toe te voegen was. Maar Groen Links zette nog eenmaal aan om het recreatiegebied om te vormen tot een natuurgebied. Hun motie vroeg om een aansturing van het Geestmerambacht door natuurorganisaties en niet meer door middel van een gemeenschappelijke regeling. 100% Natuurgebieden lenen zich echter niet voor recreatie. Voor D66 is het van belang dat het Geestmerambacht een recreatiegebied kan blijven. Een natuurgebied waar ook mountainbikers, wandelaars met honden, sportduikers in het meer en andere vormen van recreatie mogelijk blijven. Alles in goede samenhang met de natuur. We steunden de motie dan ook niet. En zoals Christian Schouten namens D66 zei loopt er op dit moment een onderzoek naar de verbetering van de organisatie waardoor het beheer van het recreatiegebied ook betaalbaar blijft. Wij wachten dat onderzoek af.
De visie is aangenomen de motie is verworpen.

Motie kwijtschelden gemeentelijke schulden gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire
D66 heeft samen met Groen Links deze motie ingediend. De motie verzoekt het college om de gemeentelijke schulden van alle gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire, voor zover mogelijk en met inachtneming van privacy, kwijt te schelden.
Simone Meijnen heeft zich vanaf augustus van vorige jaar ingezet voor Alkmaarse ouders die van deze affaire het slachtoffer zijn geworden. Naar aanleiding van vragen die door D66 toen gesteld zijn aan het college is er door de gemeente actief gezocht naar betrokken ouders. “We moeten ons met man en macht inzetten dat deze gezinnen uit de schulden zijn” zo verwoordde Simone ons standpunt. De motie werd unaniem aangenomen.

Motie voor 14
De PvdA diende een motie in waarin zij het college verzoeken om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Nu is D66 een voorstander van het verhogen van het minimumloon. “De kloof tussen arm en rijk moet kleiner worden,” stelde Simone Meijnen. Maar, waar is die 14 euro op gebaseerd? De landelijke politiek is met dit onderwerp bezig en laat grondig onderzoeken wat mogelijk is en wat de eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid kunnen zijn. D66 steunde deze motie niet. De motie is verworpen.

Motie behoud de tuindorp gedachte
De huizen in de wijk Bloemwijk worden door de coöperatie Van Alckmaer vernieuwd, waar nodig gesloopt en weer opgebouwd . Aangepast aan de moderne eisen van woningen met betrekking tot leefgenot en duurzaamheid. Van Alcmaer geeft in hun plannen duidelijk aan zoveel als mogelijk rekening te houden met historische kenmerken van de wijk.
“Laat vooropstaan dat D66 voor een mooie stad is. Iedereen wil waar mogelijk erfgoed behouden. Maar we moeten ook woningen bouwen, woningen die aan de moderne eisen voldoen. Daar moet een balans in gezocht worden” zo stelde ons raadslid Christian Schouten.
Er zijn meerdere onderzoeken geweest naar wat er behouden kan worden aan erfgoed. Wij hebben op basis van de plannen er vertrouwen in dat de ontwikkelaar waar mogelijk historische elementen terug laat komen. In de motie wordt nu gevraagd nogmaals onderzoek te doen naar behoudt van historische kenmerken. Weer een onderzoek voegt daar wat ons betreft weinig aan toe. Ook de klankbordgroep Bloemwijk liet ons weten dat zij niet onnodig langer willen wachten op de vernieuwde Bloemwijk. Mede daarom steunde D66 de motie niet. De motie is wel aangenomen.

Motie meeuwen
Een onderwerp dat met enige regelmaat terugkomt in de raad; de overlast van de meeuw in onze stad. Het college vraagt jaarlijks toestemming om deze beschermde vogels te kunnen bestrijden daar waar ze overlast veroorzaken. Verleden jaar en ook dit jaar is daar geen toestemming voor gegeven.
De motie vraag om alternatieve broedlocaties buiten de woonkernen in kaart te brengen en waar mogelijk te realiseren. D66 steunt de motie niet. Alternatieve locatie kan zorgen voor het aantrekken van meeuwen. Daar is D66 geen voorstander van. Dan hebben we alleen maar meer meeuwen.
De motie is aangenomen.