Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 juni 2021

Uit de Raad mei 2021

  • Voor een betrouwbaar bestuur

In de raadsvergadering waar Emiel Roemer voor het laatst de voorzittershamer ter hand nam, waren de moties het meest van belang. Het debat ging over sport, seksuele intimidatie, onze dorpen en ons parkeerbeleid.

Motie uitvoering parkeerbeleid
Met stijgende verbazing heeft D66 deze motie gelezen. Waarom? Omdat er al verleden jaar unaniem een raadsbesluit is genomen over diensten van parkeerservice en het verdere proces waarbij duidelijk wordt ingezet op uitbesteding van de parkeerdiensten naar een commerciële partij. De motivatie van dit besluit was dat de dienstverlening naar de burgers van de bestaande leverancier te wensen overliet en beter moest. En nu dan een motie om toch ook weer te onderzoeken of de dienstverlening niet bij de gemeente kan worden ondergebracht. Een onderzoek die in het verleden als is uitgevoerd en onder andere de basis is geweest voor het toentertijd genomen besluit. En dat terwijl de – door de raad immers gevraagde – aanbesteding voor een nieuwe commerciële leverancier al geruime tijd loopt. Met die aanbesteding zijn er naar de markt en de mogelijke inschrijvers verwachtingen gewekt. Een gemeente bestuur moet betrouwbaar zijn. “D66 staat voor een betrouwbare overheid. Het aannemen van deze motie draagt daar wat ons betreft zeker niet aan bij”, zo legde wij de raad voor. Toch is de motie aangenomen met alleen D66 en de PvdA tegen. Dit heeft zeer waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de dienstverlening en de ontwikkeling daarvan rond parkeren. Om nog maar niet te spreken over het vertrouwen in de politiek.

Motie realisatie wielerparcours
Deze motie die mede werd ingediend door D66 vroeg om te onderzoeken om bij de renovatie van het sportpaleis ook een wielerparcours te realiseren. Hierdoor kunnen wegwielrenners dan ook terecht in Alkmaar om te trainen. “Alkmaar sportstad en fietsstad, dat moeten we ook waarmaken. En dat moet gelden voor iedereen, ook gehandicapte sporters moeten gebruik kunnen maken van de faciliteiten, zoals voor de training paralympische handbike”, zo stelde D66 in de vergadering. Daar richt deze motie zich mede op.
De motie is met 33 stemmen voor aangenomen.

Motie Seksuele intimidatie in het uitgaansleven
In deze motie, mede ingediend door D66, gaat het erom, dat seksuele intimidatie expliciet wordt opgenomen in de veiligheidsplannen van de werkgroep “Veilig Uitgaan”. Een aantal partijen stelde dat het een onnodige motie is omdat er natuurlijk aandacht is voor de aanpak van seksuele intimidatie in het uitgaansleven. Ook al staat het niet expliciet in de plannen genoemd. Ook de voorzitter heeft de toezegging gedaan daar aandacht aan te geven.
D66 is van mening dat de raad er ook is om een duidelijk maatschappelijk signaal af te geven naar de inwoners hoe de raad over dit soort zaken denkt. Een motie is daar een uitingsvorm van. De motie is uiteindelijk met 23 tegen 16 stemmen aangenomen.

Motie dorpenvisie
De bij de gemeente Alkmaar behorende dorpen hebben vaak zo hun eigen, niet stadse, problematiek. Met de motie, wederom mede ingediend door D66, willen we dat er interactieve participatie opgezet wordt in de dorpen over zaken als sport, cultuur en verenigingsleven, om de dorpen levendig te houden. De motie is aangenomen.