Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juli 2021

Bespiegelingen bij de Kadernota 2022-2025

In juli werd de Kadernota 2022-2025 behandeld in de gemeenteraad Het was de eerste Kadernotabehandeling door Simone Meijnen als lijsttrekker van D66 Alkmaar.

In de kadernota staan de plannen van het stadsbestuur voor de komende jaren. Groot thema is de vele duizenden woningen en parkeermogelijkheden die gebouwd zullen worden. Iedereen heeft immers recht op een dak boven zijn hoofd! Het liefst energieneutraal en in een groene leefomgeving. D66 Alkmaar vindt dat parkeren zoveel mogelijk buiten de binnenstad of onder de grond moet. We maken ruim baan voor wandelaars en fietsers. Er zal aandacht zijn voor onze gezondheid, voor diversiteit op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, de buurt en sport!!
Kortom: D66-Alkmaar werkt hard aan het inlossen van de beloftes aan onze kiezers.

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft Simone de visie van D66 Alkmaar als volgt verwoord:

Tijd voor een nieuw begin

Het is voor D66-Alkmaar duidelijk dat we niet kunnen blijven hangen in de coronamalaise. Hoewel de gevolgen van de coronacrisis op lange termijn zijn nog moeilijk in te schatten, zijn wij ervan overtuigd dat we de crisis gaan overwinnen. Het is tijd voor een nieuw begin!

Wij kunnen het nieuwe Alkmaar al door onze oogharen zien. Een gemeente waar menselijke waarden worden gekoesterd: fatsoen, tolerantie en empathie.
Ongelijkheid is funest voor het vertrouwen van mensen in de overheid en tussen mensen onderling.

Laten we ervoor kiezen om groener en sterker uit de crisis te komen.
We willen investeren in gelijke kansen door discriminatie op de arbeidsmarkt niet te tolereren. Wij willen investeren in de beste scholen met goede maatschappelijke voorzieningen, zoals kinderopvang en jeugdhulp.
Zorg dichtbij huis met aandacht voor de toenemende druk op de markt van vrijwilligers. In de zorg willen wij tijd, ruimte en vertrouwen geven voor professionals en cliënten om samen tot oplossingen te komen, met minder administratieve last.

Belangrijk is dat mensen die nu overlast bezorgen verward gedrag en niet behandeld willen of kunnen worden een plek krijgen, waar ze geen overlast veroorzaken. Ook zij tellen mee!

We gaan groeien naar 150.000 inwoners en dat inspireert

Alkmaar wordt nu echt een grote stad met straks 150.000 inwoners.
De nieuwe leefomgeving kan meer bijdragen aan onze verbondenheid. D66 wil zorgen voor gemengde wijken met goede voorzieningen die uitnodigen om te bewegen en mensen te ontmoeten. Met energieneutrale woningen in wijken waar spelen, lopen en fietsen meer ruimte krijgen dan de auto.

Een gemeente waar mensen kunnen genieten van kunst en cultuur. We zijn blij dat er in de nieuwe cultuurnota aandacht is voor kunst in openbare ruimte, gericht op diversiteit. We gaan er alles aan doen om de geopende deuren van de theaters, podia en musea te waarborgen. Want kunst en cultuur zijn broodnodig, dat is het afgelopen jaar duidelijk gebleken, toen we het moesten missen.

D66 vindt het belangrijk dat Alkmaarders een stem hebben in de ontwikkeling van al die nieuwe wijken die de aankomende jaren gebouwd worden, door middel van toegankelijke participatie. Inspraak!
Daarvoor is transparantie over de plannen nodig. Steeds weer moet er open en helder gecommuniceerd worden over de plannen, over de incidentele projecten en over het grotere verband tussen alle verschillende plannen.

Bereikbaarheid

We hebben nu de kans om onze inwoners perspectief te geven op een mooie duurzame binnenstad die steeds autoluwer wordt. De duurzame cargo- of logistieke hub is nu geen vraag meer, maar een must!! Hiervoor moeten in 2022 echt stappen gezet gaan worden.
Voorzieningen voor fietsers moeten bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld driewielers en bakfietsen, maar ze moeten ook gestald kunnen worden. Wij willen ook fietsenparkeerplaatsen creëren in de stad, dicht bij de winkels.

Bereikbaarheid van het landelijk gebied moet goed en netjes op orde zijn. Onze dorpen moeten bereikbaar zijn met de auto, de fiets en zeker ook met goed openbaarvervoer.

Een duurzame gemeente

Klimaatverandering is de grootste bedreiging wereldwijd. Alkmaar doet veel, maar lang niet genoeg. De geschiedenis kent zo nu en dan momenten waarop een samenleving zich radicaal hervormt. Dit is zo’n moment. Zéker voor Alkmaar!
We gaan de klimaatcrisis zo stevig aanpakken dat we eraan gaan verdienen en laat de coronacrisis ook hierin een keerpunt zijn naar een nieuw begin. Alleen met een nieuwe economie zullen we floreren in een tijd van snelle technologische ontwikkeling. Alleen met een kenniseconomie zullen we voorop lopen en dat zien we gebeuren in onder andere in de Boekelermeer, waar veel bedrijven zich bezig houden met energie-innovatie.

Met betrekking tot de Regionale Energie Strategie vindt D66 het belangrijk dat inwoners mee kunnen denken over nadere uitvoering van de RES opgave. Aandacht voor eigenaarschap en directe betrokkenheid van de inwoners vinden wij van groot belang hierbij.

We zien dat de agrarische sector enorm aan het vernieuwen is en goed bezig is met duurzaam ondernemen.
Er moet ruim baan gegeven wordt aan verduurzaming en innovatie van de agrarische sector.  D66 vindt het belangrijk dat bij de ontwikkelingen van het agrarisch gebied ook aandacht is voor het verdienmodel van de agrarische ondernemers

Nu Alkmaar naar 150.000 inwoners gaat en meer verstedelijkt, is het des te meer van belang dat we stadsecologen hebben, zodat groen, biodiversiteit en duurzaamheid in de stad zoveel mogelijk geborgd wordt. Klimaatadaptatie en stadecologie hard nodig zijn!

Tot slot

Alkmaar zet al lange tijd koers omhoog en heeft een goede financiële positie. En we laten ons niet tegenhouden door deze crisis. We tonen lef en bouwen aan de stad. En daar wil D66 iedereen bij betrekken. Wij willen onze politieke en maatschappelijke doelstellingen realiseren. D66 wil investeren in kwaliteit en leefbaarheid. Eerlijk delen in een schone en sterke gemeente. Dat is de droom die lonkt achter de horizon van deze crisis voor ons en de komende generaties. Laten we samen duurzaam doorbouwen aan een bruisende gemeente Alkmaar waar iedereen vrij is maar we niemand laten vallen.