Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 september 2021

Uit de Raad september 2021

Mooie ontwikkelingen in Alkmaar. Woningbouw, steun voor ondernemers in onze regio met aandacht voor biodiversiteit en onderwijs in een nieuwe school in de Vroonermeer.

Einde aan onzekerheid voor de bewoners van Bloemwijk
Door instemming van de raad voor de plannen van Bloemwijk is aan de onzekerheid voor inwoners eindelijk een einde gekomen. Over de herontwikkeling van Bloemwijk is uitgebreid overleg geweest tussen woningcoöperatie, VanAlckmaer, de bewoners en culturele erfgoed verenigingen. Uiteindelijk een mooi en gedragen plan, met aandacht voor circulariteit, klimaat adaptatie en oorspronkelijke elementen die kunnen komen. De meeste bewoners zijn tevreden. De discussie in de raad ging veelal in hoeverre erfgoed aspecten behouden moeten worden. Wij zijn voor aandacht voor ons cultureel erfgoed, maar het mag ontwikkelingen voor de toekomst niet tegengaan. Renovatie van en daarmee het behoud van een aantal karakteristieke woningen is, in de wijk Bloemwijk, financieel niet verantwoord. Bij dit plan hebben wij de afweging gemaakt voor de bouw van duurzame woningen waarin alle generaties kunnen wonen in goed geïsoleerde huizen zonder gehorigheid of tocht.

Steun voor onze ondernemers
Ook is besloten voor de deelname van onze gemeenten in de Regionale Onwikkelingsmaatschappij (ROM). Een ROM is een BV waarin het Rijk (Ministerie van EZK) (mede-) aandeelhouder is. Het is opgericht om de economie in een regio extra te stimuleren en heeft daartoe middelen om te investeren in bedrijven. Ook heeft een ROM een afdeling die bedrijven ondersteunt bij business development. In Nederland functioneren op dit moment 8 ROM’s in verschillende regio’s. Onze regio heeft tot nu toe nooit eerder een ROM gehad.
D66 ziet duidelijk de meerwaarde van de deelname in de ROM. De gemeente Alkmaar zal daarvoor in de komende jaren 4 miljoen investeren. De investeringen, die mogelijk gemaakt worden door de mede financiering vanuit het ROM, is gericht op duurzame energieproductie en vermindering van gebruik van primaire grondstoffen. Het is goed dat er nu met steun van onder andere de nationale overheid meer financieringsmogelijkheden en verdere ondersteuning is voor deze bedrijven. Maar onze toekomst vraagt om meer dan alleen circulariteit. Daarom dat D66 een motie mede heeft ingediend waarin we het college vragen zich binnen de ROM hard te maken voor het aanpassen van kaders, zodat het do-no-harm-principe ook gaat gelden voor biodiversiteit.
De motie van de PvdA over samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is gesteund door D66. Voor D66 is die samenwerking altijd van belang, zeker nu er een dreigend tekort verwacht wordt aan gekwalificeerde arbeidskrachten in onze regio. Tot slot vroeg Steven Smit het college om, waar mogelijk, de raad in positie te brengen met betrekking tot ontwikkelingen van de ROM nu de raad op afstand komt na deelname in de ROM BV.

De vlucht naar voren voor een nieuwe school
Wethouder Elly Konijn heeft zich lange tijd ingezet om in de Vroonermeer een nieuw schoolgebouw neer te kunnen zetten. Samen met de betrokken schoolbesturen van SAKS en Ronduit, is gezocht naar een verantwoorde manier om een modern schoolcomplex neer te zetten. Een schoolgebouw dat aan de eisen van onderwijshuisvesting voldoet en dat voldoende capaciteit heeft voor het te verwachten aantal leerlingen. Een schoolcomplex voor twee basisscholen dat bovendien huisvesting biedt aan kinderopvang en sport en zich daarmee ontwikkelt tot een Integraal Kind Centrum (IKC).
Simone Meijnen benadrukte dat wij tevreden zijn dat door het aannemen van het geamendeerde voorstel en de motie, die beiden mede door D66 zijn ingediend, er nu snel overgegaan kan worden tot een aanbesteding om de Vroonermeerschool te kunnen bouwen.