Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsreglement D66 Alkmaar

Afdelingsreglement D66 Alkmaar

Dit afdelingsreglement is vastgesteld door de AAV van 30 november 2016.
Dit reglement moet conform het Huishoudelijke Reglement van D66, hoofdstuk 5, artikel 5.10, binnen vier jaar opnieuw door de AAV worden vastgesteld
Artikel 1 Definities
a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij.
b. In dit reglement gelden de definities zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
c. De afdeling bestaat uit alle leden woonachtig in de gemeente Alkmaar.
d. Onder fractie wordt verstaan de fractie van de gemeenteraad vallend binnen de grenzen van de afdeling, alsmede andere vertegenwoordigende lichamen binnen de grenzen van de afdeling.
e. Onder Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt verstaan de ledenvergadering.
f. Onder bestuur wordt het afdelingsbestuur verstaan.
Artikel 2 Doelstelling afdeling
De doelstellingen van de afdeling zijn:
a. Het bevorderen van gezamenlijke bestudering van en discussie over politieke vraagstukken,
b. Het bieden van een plaatselijk forum aan gemeenteraadsfractie en andere geledingen, zowel binnen D66 als daarbuiten,
c. Het verlenen van advies en andere diensten aan geledingen binnen D66,
d. Het voorbereiden van kandidaatstelling van afdelingsleden voor gemeenteraadsverkiezingen,
e. Het voeren of ondersteunen van verkiezingscampagnes en
f. Het werven van leden
Artikel 3 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV)
1. De AAV bestaat uit stemgerechtigde leden die in de afdeling wonen. De AAV is het hoogste besluitvormende orgaan van de afdeling.
2. De Algemene Afdelingsvergadering heeft tot taak:
a. Het vaststellen van het afdelingsreglement;
b. Het kiezen van de leden van het afdelingsbestuur en de commissies van de ledenvergadering op een wijze die krachtens het Huishoudelijk Reglement dan wel dit reglement wordt geregeld;
c. Het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de verkiezing van de gemeenteraad;
d. Het vaststellen van de begroting, het goedkeuren van de jaarrekening en het nemen van overige politieke, organisatorische en financiële besluiten.

Artikel 4 De commissies van de AAV
1. De AAV kan permanente of ad hoc commissies instellen.
2. De AAV kan op basis van de voordracht van het bestuur besluiten om alleen de voorzitter van de commissie in functie aan te benoemen en het bestuur te machtigen de overige leden van de commissie aan te wijzen.
3. De voorzitter van een commissie wordt in functie gekozen.
4. De AAV verkiest een Kascommissie. De bevoegdheden van deze commissie worden in artikel 7 nader omschreven.
5. De AAV verkiest een Afdelingsverkiezingscommissie (AVC). De taken, bevoegdheden en samenstelling van deze commissie worden in artikel 8 van dit reglement en artikel 6.15 van het Huishoudelijk Reglement nader omschreven.
Artikel 5 Bijeenkomen van de AAV
1. De AAV wordt tenminste tweemaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen. Uiterlijk dertig dagen van tevoren wordt de datum van de ledenvergadering per e-mail en via de website aangekondigd.
2. De AAV kan tevens bijeengeroepen worden op verzoek van:
a. De fractie;
b. Tenminste 50 leden en indien zulks minder is 10% van de leden van de afdeling.
Indien niet binnen veertien dagen door het bestuur aan het verzoek gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers op kosten van de afdeling met medewerking van het Landelijk Bureau, zelf tot bijeenroeping overgaan.
Uiterlijk veertien dagen van tevoren worden de benodigde bescheiden zoals, de agenda, het conceptverslag van de vorige vergadering en de voor een juiste behandeling van de agendapunten noodzakelijke schriftelijke informatie per e-mail aan de leden toegezonden. Besluitvorming over geagendeerde onderwerpen kan alleen plaatsvinden indien dat expliciet bij de betreffende agendapunten is vermeld.
Ieder stemgerechtigd lid kan tot de aanvang van de ledenvergadering, of zoveel eerder als het bestuur vaststelt, voorstellen amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. De AAV beslist op welke wijze de voorstellen in behandeling worden genomen. Indien het bestuur besluit tot het stellen van termijnen aan het indienen van voorstellen, amendementen en moties betreffende de agenda en agendapunten, dan maakt het bestuur hiervan in de aankondiging van de AAV-melding.
De AAV is openbaar. De AAV kan besluiten bij één of meerdere agendapunten de vergadering als besloten te verklaren.
Indien de actualiteit dit vereist, dan kan de AAV ad hoc worden bijeengeroepen. In dit geval mag afgeweken worden van de in lid 1 gestelde termijnen. Deze actualiteit is in dit geval het enige agendapunt.

Artikel 6 Het bestuur
1. Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a. Het (doen) voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake: i. De reglementen;
ii. Het verkiezingsprogramma binnen de afdeling;
iii. De financiën waaronder begroting en jaarrekening;
iv. het goed functioneren van de afdeling;
b. Te bevorderen dat de fractie uitvoering geeft aan het verkiezingsprogramma en door de
AAV aangenomen moties;
c. Te bevorderen dat zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de Partij aanmelden;
d. Het bijeenroepen van de AAV;
e. Het (doen) organiseren van politieke evenementen zoals het politieke debat en verkiezingsbijeenkomsten alsmede het faciliteren daarvan;
f. Het verzorgen van de communicatie met de leden en andere partijorganen;
g. Het instellen van commissies van het bestuur;
h. Het (doen) voeren van verkiezingscampagnes voor zowel Europese, landelijke, provinciale als gemeentelijke verkiezingen;
i. Het vertegenwoordigen van de afdeling zowel binnen de Partij als naar buiten;
j. Het verrichten van andere noodzakelijke (bestuurlijke) activiteiten.
4. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar, gelijktijdig met de financiële verantwoording.
5. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester.
6. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen. De voorzitter kan verkozen worden door middel van een digitale stemming.
7. Verkiezing van het bestuur en commissies geschieden op de volgens het Huishoudelijk Reglement vastgestelde methode.
8. Het bestuur verdeelt onderling minimaal de verantwoordelijkheidsgebieden zoals benoemd in artikel 5.1 lid 17 van het Huishoudelijk Reglement.
9. Het bestuur stelt nadere bepalingen op ten aanzien van persoonlijke campagnes en voorkeursacties bij gemeenteraadsverkiezingen als aanvulling op de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement in overleg met de besluitvormingscommissie van het landelijk bureau;

Artikel 7 Financiën
1. De geldmiddelen van de afdeling kunnen bestaan uit:
a. Afdrachten en bijdragen van het Landelijk bestuur;
b. Subsidies van de overheid;
c. Donaties;
d. Afdrachten van politieke vertegenwoordigers en politieke bestuurders, met uitzondering van burgemeesters;
e. Alle overige baten.
De Kascommissie is belast met het financiële toezicht op het bestuur en brengt verslag uit aan de AAV.
De Kascommissie voert haar werkzaamheden uit volgens het landelijk aangereikte protocol kascommissies.
Jaarlijks legt het bestuur een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor.
Na goedkeuring door de ledenvergadering zendt de penningmeester de begroting ter kennisname aan de penningmeester van het Landelijk Bestuur.
Het bestuur kan aan de kandidaten voor politiek vertegenwoordigende of politiek bestuurlijke functies om een instemming vragen namen en bedragen inzake de afdracht openbaar te mogen maken.
Jaarlijks na afloop van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening daarvan, inclusief een toelichting, ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor. De ledenvergadering verleent aan het bestuur décharge over het gevoerde beheer nadat de Kascommissie hierover aan de ledenvergadering heeft gerapporteerd en als zodanig heeft geadviseerd

Artikel 8 Gemeenteraadsverkiezingen
1. Voor de te nemen besluiten voor de Gemeenteraadsverkiezingen is artikel 6.11 en 6.12 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing.
2. Bij de opening van de kandidaatstelling maakt de verkiezingscommissie de volgende gegevens bekend bij de leden:
a. De besluiten genoemd onder artikel 6.12 van het Huishoudelijk Reglement;
b. De datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;
c. De peildata voor het stemrecht (ledenvergaderingen en toezending stembiljetten);
d. De wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;
e. De datum en de wijze waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten aan de leden beschikbaar worden gesteld;
f. De data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd;
g. g. het aanmeldingsadres;
h. (Indien van toepassing) het aantal stemgerechtigde leden op de dag van de opening van de kandidaatstelling en het daaruit voortvloeiende benodigde aantal ondersteuningsverklaringen voor de kandidaat-lijsttrekkers.
Verkiezing van de lijsttrekker en de overige kandidaten van de lijst geschieden op de vastgestelde methode, zoals omschreven in artikel 6.16 en 6.17 van het Huishoudelijk Reglement.
. Leden die zich kandidaat stellen dienen zich te conformeren aan afdracht geregeld in HR artikel 8.3
De AVC draagt zorg voor de op door de Kieswet en Kiesbesluit voorgeschreven wijze van indiening bij het hoofdstembureau van de overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen voor de Gemeenteraad.

Artikel 9 Het verkiezingsprogramma
1. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
2. Het bestuur stelt de ontwerptekst uiterlijk vijf weken vóór de besluitvormende ledenvergadering aan de leden ter beschikking.

Bijlage 1 afdelingsreglement D66 Alkmaar

Artikelen 6.11 tot en met 6.15 uit het Huishoudelijk Reglement april 2016

Decentrale verkiezingen voor een vertegenwoordigend orgaan
Artikel 6.11 Deelnamebesluit verkiezingen
1. Voor de verkiezing van een vertegenwoordigend orgaan op decentraal niveau beslist de ledenvergadering op overeenkomstig niveau, twaalf maanden voor de verkiezingen over deelname aan de verkiezingen. Bij een besluit tot deelname wordt eveneens bepaald of dit zelfstandig is of in een gezamenlijke lijst met een of meerdere partijen.
2. Het Landelijk Bestuur dient binnen veertien dagen na besluit tot deelname op de hoogte te worden gesteld.
3. Het Landelijk Bestuur beslist over toestemming tot deelname aan de verkiezingen. Indien duidelijke bezwaren bekend zijn kan het Landelijk Bestuur besluiten niet in te stemmen met deelname. Bij verkiezingen voor de gemeenteraad kan hierbij advies worden ingewonnen bij het regiobestuur. Tevens kan een besluit genomen worden onder voorwaarden. Dit besluit wordt binnen vier weken na ontvangst genomen.
4. Deelname aan de verkiezingen voor vertegenwoordigend orgaan op enig decentraal niveau kan onder de aanduiding van de partij uitsluitend met toestemming van het Landelijk Bestuur.

Artikel 6.12 Beslissingen tot deelname verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen op decentraal niveau Bij deelname aan de verkiezing op decentraal niveau neemt de ledenvergadering de volgende besluiten:
a. de vaststelling van het profiel van de lijsttrekker, de overige kandidaten en, indien daartoe door de ledenvergadering besloten wordt, de politiek bestuurder;
b. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap;
c. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten;
d. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor lijsttrekker;
e. het aanvangs- en sluitingstijdstip voor de stemming voor de overige kandidaten;
f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap;
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst;
h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst;
i. het instellingsbesluit voor het bepalen van de lijstadviescommissie;
j. het instellingsbesluit voor het bepalen van de wethouders- danwel gedeputeerdencommissie;
k. de hoogte van de afdrachtregeling voor politieke vertegenwoordigers;
l. de benoeming van een verkiezingscommissie.

Artikel 6.13 Het Lijstadvies
1. De ledenvergadering stelt vast op welke wijze een lijstadvies wordt opgesteld, middels het vaststellen van een instellingsbesluit.
2. In het instellingsbesluit is opgenomen:
a. de samenstellers van het lijstadvies;
b. de wijze van opstelling van het advies, waarbij gekozen kan worden uit een individuele volgorde of tranches.
De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht.
Over de wijze van handelen bij de totstandkoming van het lijstadvies kan tot drie dagen nadat het advies aan de kandidaat is verzonden een geschil bij het Geschillencollege aanhangig worden gemaakt. Het
Geschillencollege doet binnen 7 dagen na de hiervoor bedoelde verzending uitspraak. Het lijstadvies wordt gedurende deze periode niet aan de leden ter kennis gebracht.

Artikel 6.14 Instellen wethouders- / gedeputeerdecommissie
1. De ledenvergadering op het betreffende niveau stelt vast op welke wijze een wethouders- danwel gedeputeerdencommissie wordt opgesteld. Hiertoe stelt zij een instellingsbesluit vast.
2. Het instellingsbesluit omvat:
a. de samenstelling van de commissie;
b. de wijze waarop geïnteresseerden zich kunnen melden;
c. de wijze waarop de commissie tot haar advies komt.
Het advies is niet bindend en wordt ter kennis gebracht aan de betreffende fractie geldend na de verkiezingen.
Bij tussentijdse invulling van de functie voor wethouder danwel gedeputeerde, is het bestuur op het betreffende niveau bevoegd het instellingsbesluit vast te stellen.

Artikel 6.15 De Verkiezingscommissie
1. Voor het waarborgen van een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure stelt de ledenvergadering een verkiezingscommissie in.
2. De verkiezingscommissie is belast met :
a. het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
b. de controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
c. het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
d. de indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Artikel 8.3 Afdracht door politieke ambtsdragers
1. Leden die een functie bekleden in vertegenwoordigende lichamen en benoemde bestuursfuncties die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Partij, zijn een afdracht verschuldigd.
2. De in lid 1 bedoelde afdracht bedraagt 3% van het politieke inkomen uit bedoelde functie, danwel een vast bedrag van 3%, minus de vaste onkostenvergoeding, vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering.
3. Op decentraal niveau kan de ledenvergadering een hoger percentage voor afdracht vaststellen. Dit besluit wordt genomen bij het deelnamebesluit voor de verkiezing(en) van het vertegenwoordigend orgaan en wordt geëffectueerd bij aanvang van de nieuwe zittingstermijn van het orgaan.
4. Kandidaten verklaren middels het kandidaatstellingsformulier akkoord te zijn met de afdrachtregeling en aan de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen op tijd te zullen voldoen.

Laatst gewijzigd op 9 juli 2018