Steun ons en help Nederland vooruit

art. 42 vragen fysieke raadsvergaderingen in coronatijd

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 RvO
Aan het college van burgemeester en wethouders te Alkmaar

Alkmaar, 30 april 2020

Betreft: Artikel 42 vragen over het organiseren van fysieke raadsvergadering na corona

Geacht college,

Volgens planning zullen vanaf mei 2020 in Alkmaar weer fysieke raads- en commissievergaderingenplaats vinden. Ondanks het technische succes van de digitale raadsvergadering in april, heeft eerder de meerderheid van de Alkmaarse fractievoorzitters dit verzocht aan de burgemeester. De vergaderingen zullen in de Meent worden georganiseerd.

Op de website www.lokale-democratie.nl, een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), staat bij de veel gestelde vragen te lezen:
“Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere decentrale overheid om te besluiten een fysieke vergadering te beleggen, maar het verdient sterk de aanbeveling dat daar gegeven de omstandigheden grote terughoudendheid mee wordt betracht. Het advies van de overheid is: blijf zo veel mogelijk thuis. Met de Tijdelijke wet digitale besluitvorming is voor openbare raadsvergaderingen de mogelijkheid gecreëerd deze, onder voorwaarden, ook digitaal te laten plaatsvinden. Besloten vergaderingen kunnen echter niet digitaal plaatsvinden, maar enkel fysiek.
Als criterium voor het organiseren van een fysieke vergadering kunnen de volgende overwegingen worden doorlopen:
1. Kan de vergadering fysiek plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM?
Er zijn verschillende wijzen waarop aan de richtlijnen kan worden voldaan, afhankelijk van de ruimtelijke inrichting van de raadzaal. Andere overwegingen kunnen zijn dat een raad het goede voorbeeld wil geven met het beperken van fysieke bijeenkomsten of dat één of meerdere leden in quarantaine zitten en dus niet naar de raadzaal mogen komen en via een digitale vergadering alsnog hun functie kunnen vervullen.
2. Kan de vergadering digitaal plaatsvinden? Dan heeft dit de voorkeur.
Als de vergadering niet digitaal kan worden gehouden, bijvoorbeeld omdat het een besloten vergadering betreft of omdat de technische voorzieningen (nog) ontbreken.
3. Kan de vergadering worden uitgesteld? Besluiten die niet in een digitale vergadering kunnen worden genomen, dienen scherp beoordeeld te worden op hun urgentie.”
Einde citaat
D66 heeft in het Alkmaarse overleg van burgemeester en fractievoorzitters aangegeven het niet verstandig te vinden nu al fysiek te vergaderen gezien de landelijke richtlijn “blijf thuis” en “ga alleen op pad indien noodzakelijk”.

Een fysieke vergadering van de Alkmaarse gemeenteraad is bijvoorbeeld een samenkomst van minimaal 50 personen en onzes inziens een slecht voorbeeld voor inwoners die wordt gevraagd coronaregels na te leven. Ons bereiken geluiden dat dit zelfs als een belediging wordt opgevat door Alkmaarse zorgmedewerkers en -instellingen. Alkmaar heeft inmiddels een technisch succesvolle digitale raadsvergadering gehad en het zou mogelijk zijn dit voort te zetten totdat het weer logisch past bij het landelijk geadviseerde beleid.

In het kader van artikel 42 RvO heeft D66 Alkmaar voor het college de volgende vragen:

A

1. Wat is de reden dat tegen het advies van RIVM VNG etc. u toch besloten heeft een fysieke vergadering te organiseren;

D66 heeft er vertrouwen in dat de nodige maatregelen worden genomen en zal daarnaar handelen.

2. Bent u het met D66 eens dat het organiseren van fysieke vergaderingen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt;
3. Wat zijn de extra maatregelen die u naast afstandsregels neemt, om raads- en bestuursleden, het griffiepersoneel, camera- en geluidsmensen en anderen te beschermen tegen besmettingsrisico’s;
4. Heeft u rekening gehouden met het feit dat meerdere raads- en commissieleden tot de verhoogd risicovolle doelgroep behoren;
5. Gaat u daarvoor een inventarisatie maken onder de vergaderdeelnemers;
6. Worden er extra maatregelen in de Meent getroffen voor vergaderdeelnemers die verhoogd risico lopen;
7. Welke zijn die maatregelen;

Nu de gemeente vanwege corona veel extra kosten moet maken en ook inkomsten zal missen en er dus forse financiële tekorten komen, ik mag hiervoor wijzen naar de inhoud van onze eerste digitale raadsvergadering van 23 april, zijn volgens D66 ook de volgende vragen relevant:

B

8. Wat is de raming van de extra kosten van een fysiek vergaderen in de Meent;
9. Kunt u inzicht geven wat deze extra kosten zijn qua huur (ook “gratis” huur hoort hieronder, want dat verlies komt via subsidie-aanvraag weer terug bij de gemeente), personeel, verhuiskosten en techniek.
10. Kunt u een berekening maken wat de extra kosten zijn per raads- en commissievergadering;
11. Kunt u zo spoedig mogelijk antwoord geven op voorgaande vragen, maar in elk geval voordat de eerste vergadering op 12 mei in De Meent is gepland.

D66 Alkmaar kijkt uit naar de beantwoording van de vragen door het college.

Met vriendelijke groet,

Peter van Diepen D66 Alkmaar

Laatst gewijzigd op 1 mei 2020