Steun ons en help Nederland vooruit

Gezondheid

Gezondheid
Voorkomen is beter dan genezen

Iedereen wil lekker in zijn vel zitten. Wij waarderen het dat er zoveel mensen in Alkmaar zijn die elke dag opnieuw hard aan het werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de reguliere zorg, de mantelzorg, de jeugdzorg of de zorg voor mensen met een beperking. De gemeente heeft een belangrijke taak om deze mensen te ondersteunen. D66 gaat de samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties verbeteren.
D66 zet verder in op logeerzorg voor ouderen die hulp nodig hebben en het centrum voor jeugd en gezin (CJG) voor zorg op maat. D66 wil de administratieve lasten waar mogelijk verder verminderen en onnodige obstakels wegnemen.
Voorkomen is beter dan genezen. Dat sporten goed is voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid weet iedereen. We bewegen echter vaak nog te weinig. D66 wil dat iedereen in de gemeente Alkmaar op een veilige manier volwaardig aan sport en spel deel kan nemen. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Leeftijd, een krappe beurs, een handicap, afkomst of seksuele geaardheid; het mag geen drempel zijn om te sporten. Zo willen we meer mensen in actie krijgen. Een groene omgeving waarin beweging wordt gestimuleerd levert een bijdrage aan de gezondheid van alle Alkmaarders. D66 wil dat gezondheid, de mogelijkheid om te bewegen, een vast onderdeel wordt van bestemmings- en bouwplannen.

 

Onze aanpak

 

Buurtgericht werken: zorg op maat
Binnen een wijk of dorp leven veel verschillende mensen. Iedereen heeft zijn eigen behoefte. Om aan die behoefte tegemoet te komen is maatwerk nodig. Wijkteams met specialisten voor jong en oud kunnen die zorg op maat bieden. Zij brengen in beeld wat er speelt binnen de wijk of het dorp. D66 blijft investeren in deze buurtteams.

Mantelzorg ontlasten
De zorg van naasten is erg waardevol. Mantelzorg moet zoveel mogelijk ondersteund worden door onnodige obstakels weg te nemen. Wat daarbij kan helpen is vervangende zorg of respijtzorg. Daarmee worden de mantelzorgers enigszins ontlast.

Meer woon / zorg combinaties
Intensieve zorg vindt plaats in het verpleeghuis, maar er is ook behoefte aan wooneenheden voor mensen die regelmatig hulp en verzorging nodig hebben, maar ook graag zoveel mogelijk zelfstandigheid willen behouden. Daarvoor willen wij meer speciale zorgappartementen.
D66 wil zich inspannen voor meer woon/zorgcombinaties. Wij willen dat de gemeente stimuleert dat woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorgorganisatie en welzijnsorganisaties hierin samenwerken.

Aandacht voor psychische gezondheid
Nog altijd ervaren mensen met psychische aandoeningen vooroordelen en onbegrip. Dit leidt soms zelfs tot sociale uitsluiting. Dat belemmert hun kansen en hun vrijheid om mee te doen in de samenleving. Er is meer aandacht nodig voor mensen met ernstige gedragsproblematiek. Er moeten voldoende plaatsen voor observatie en voor behandeling zijn. Publieke aandacht kan een bijdrage leveren aan de maatschappelijke acceptatie van psychische aandoeningen. Via publiekscampagnes zet D66 het op de agenda. Daarnaast zijn de wachtlijsten te lang. Wij willen afspraken maken met de GGZ-instellingen over wat wij als gemeente kunnen doen om deze wachtlijsten terug te dringen.

Goede opvang voor de jeugd
Soms lopen kinderen, jongeren en ouders vast als zij gespecialiseerde hulp nodig hebben. Dat is onverteerbaar. Maatwerk is hierbij belangrijk. Met een hulpvraag moet je snel ergens terecht kunnen. Daarvoor moet de hulp laagdrempelig zijn. D66 denkt hierbij aan een inloopplek waar je ook zonder afspraak terecht kunt als je somber, angstig of eenzaam bent. Een plek waar terecht kan met vragen, een luisterend oor en mogelijk enige ontspanning. D66 blijft investeren in de Check-In waar jongeren terecht kunnen voor advies.

Goede opvang van jeugd met een hulpvraag bevorderd het welzijn van deze jongeren. Daarbij voorkomt het mogelijk afglijden van jongeren in de criminaliteit en overlast in de openbare ruimte.

Aandacht voor een gezonde leefstijl bij de jeugd
Een ongezonde leefstijl is een veelzijdig probleem dat vraagt om een lange adem. Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Daarom wil D66 dat de gemeente blijft samenwerken met het succesvolle project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Wij stimuleren gezonde scholen en gezonde sportkantines.

Op basis van preventieonderzoek moeten er ook daadwerkelijk de benodigde interventies worden ingezet. Bijvoorbeeld door het inzetten van het IJslands preventiemodel om zo het aantal gebruikers van drank, sigaretten en drugs onder jongeren terug te dringen. Het IJslands model is een aanpak om het welbevinden van jongeren te verbeteren en middelengebruik te voorkomen. De school speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de school, ouders, gemeente en andere lokale partners wordt gewerkt aan een veilige omgeving voor jongeren, op alle plekken waar zij veel tijd doorbrengen.

Meer openbare sportgelegenheden
In blijven zetten op preventie is het belangrijkst voor zowel jeugd, volwassenen en ouderen. Zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt. Samen sporten helpt daarbij: de jongeren kunnen leren van de “Old Stars” en andersom. Wat D66 betreft moeten sport- en beweegactiviteiten voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, binnen of buiten verenigingsverband en ongeacht je achtergrond.
D66 zet in op meer openbare sportgelegenheden in de stad en in de dorpen.
Aandacht voor een betere toegang van mensen met een beperking tot alle sportverenigingen blijft nodig. D66 bestrijdt racisme, geweld en discriminatie in de sport.
Via de verenigingsmanagers van Alkmaar Sport blijven wij verenigingen actief ondersteunen om zo te werken aan een inclusief sportklimaat. Het Maatschappelijk Sportakkoord 2020-2021 wil D66 in de komende college periode verlengen en tweejaarlijks aanpassen.

Iedereen moet uitgedaagd worden om meer te sporten. Nieuwe ontwikkelingen in de sport, moeten daarom de ruimte krijgen. D66 wil een locatie voor de beoefening van Urban Sports zoals skaten en mountainbiken.

Sportstad Alkmaar
Alkmaar sportstad. Dat blijkt onder andere uit de inzet voor grote topsportevenementen in onze gemeente. D66 wil ieder jaar een aansprekend sportevenement in de gemeente hebben. Topsportevenementen kunnen een stimulans zijn om zelf actief te worden. Door grote aansprekende topsportevenementen wordt naast topsport ook de breedtesport gestimuleerd. Daarbij zijn grote sportevenementen goed voor het imago van de stad en dat levert indirect economisch voordeel op.

Subsidies voor verenigingen blijven op niveau
De subsidies die er zijn voor sportactiviteiten houden wij minimaal op het zelfde niveau. De bijdrage via de Alkmaarpas om deel te nemen aan sportactiviteiten in verenigingsverband blijft bestaan. Kleine sportverenigingen, zeker in de woonkernen, hebben het soms lastig om hun hoofd boven water te houden. D66 wil een actief beleid om samenwerking tussen verenigingen te ondersteunen. De bestaande subsidiemogelijkheden gericht op vitale sportverenigingen moet blijven bestaan.

Helidek
Tijdens de coronacrisis is een deel van het parkeerterrein van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar omgevormd naar een tijdelijke landplaats voor helikopters. De uitwisseling van patiënten tussen ziekenhuizen speelt ook in de toekomst een belangrijke rol bij de beste zorg vanuit dit topklinisch ziekenhuis. Wanneer vanuit de Noordwest Ziekenhuisgroep de vraag komt voor een permanente landingsplaats bij het ziekenhuis zal D66 dit verzoek positief benaderen, maar ook rekening houden met de belangen van omwonenden, bijvoorbeeld door afspraken te maken over variatie in aanvliegroutes.

Klik hier om het hele programma te downloaden

Laatst gewijzigd op 25 november 2021