Steun ons en help Nederland vooruit

Goed Wonen

Goed wonen betekent een integrale aanpak met aandacht voor verschillende beleidsgebieden: milieu, wonen, sport en cultuur, bereikbaarheid en veiligheid.

 • D66 wil dat in 2040 Alkmaar geheel aardgasvrij zal zijn, hier moet een concrete toekomstplanning voor komen.
 • In samenwerking met betrokken inwoners en bedrijven wordt er plannen opgesteld voor beperkende maatregelen met betrekking tot vervuilende vervoersmiddelen in de binnenstad.
 • D66 wil dat de geluidsoverlast van landende vliegtuigen wordt gemeten. Liefst middels een afspraak met Schiphol en de provincie. Maar desnoods investeert de gemeente zelf in geluidsmeting.
 • Wij willen groencompensatie voor elk boom die gekapt wordt. Waar mogelijk een boom voor een boom.
 • D66 staat open voor hoogbouw om zo ruimte te creëren voor groen.
 • Dorpen blijven dorpen. Uitbreiding Stompetoren dient vraaggericht en organisch te gebeuren. Ook als dit inhoudt dat er uiteindelijk minder dan 400 – 500 woningen komen.
 • Wij willen dat Alkmaar inzet op een vraaggerichte bouw van woningen; sociale woningen, ook met een relatief lage huur, woningen voor de middengroepen en levensloopbestendige woningen.
 • Wij willen dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor studenten.
 • Alle 30 km wegen moeten van goede beperkende verkeersmaatregelen zijn voorzien.
 • Inzet van camera’s en drones alleen onder strikte voorwaarden van noodzakelijkheid.
 • Veiligheid van digitale gegevens bij de gemeente krijgt een hoge prioriteit, hiervoor worden de noodzakelijke financiële middelen uitgetrokken.
 • Station Alkmaar-Noord moet drastisch worden verbeterd.
 • D66 wil dat Alkmaar met andere gemeenten samenwerkt om een betere verkeersweg naar Oost-Nederland te realiseren.
 • In het groene gebied wordt geïnvesteerd in nieuwe of verbeterde fietspaden.
 • Wij willen dat de parkeergarage Karperton gesloopt wordt en vervangen wordt door een moderne parkeergarage in Overstad.

D66 wil dat wij een gemeente zijn die slimmer en efficiënter omgaat met duurzame energie. Een gemeente met voldoende groen en frisse lucht. Een gemeente die ingericht is voor het veranderende klimaat van de toekomst.

Wij willen een stad waar het naast wonen en werken goed toeven is. Waar je dicht in de buurt van je woning kan recreëren in het groen. Wij willen een gemeente zijn waar jong en oud kan sporten op elk niveau. Wij willen een gemeente waar aandacht is voor de eigen geschiedenis en waar je kan genieten van onze plaatselijke, regionale en nationale cultuur.

Wij willen een gemeente die goed bereikbaar is. Bereikbaarheid vanuit het dorp naar de stad, bereikbaarheid in alle richtingen. Wij willen dat winkelend publiek, bezoekers van bedrijven en toeristen Alkmaar goed kunnen bereiken en hun vervoersmiddel veilig kunnen parkeren en stallen.

Groen en gezonde stad
In Alkmaar willen we leven in een schone omgeving met voldoende groen en frisse lucht. Ook stilte is een rijk bezit waarbij wij wel een verschil maken tussen de stad en het dorp.
Alkmaar gaat zich voorbereiden op een toekomst zonder aardgas. In nieuwe wijken in de gemeente worden woningen wat D66 betreft niet meer aangesloten op het gasnet.
Gezonde lucht is geen luxe maar een basisbehoefte voor iedere Alkmaarder. Daarom zullen op termijn alle vervoermiddelen in de binnenstad die stank en veel fijnstof verspreiden worden aangepakt; de gemeente creëert daarvoor in samenspraak met lokale ondernemers een schoneluchtbeleid.

Woonaanbod
D66 vindt het heel belangrijk dat de woningmarkt in Alkmaar toegankelijk is voor iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie. En ook dat mensen kunnen doorstromen naar een woning die past bij de levensfase of leefsituatie waarin men zich bevindt.

Steeds meer mensen willen in een stad wonen. Bij veel grotere steden is dat nu al zichtbaar, zo ook in Alkmaar. Om dit mogelijk te maken zonder de poldergebieden aan te tasten moet er veel gebouwd worden. Maar D66 wil ook dat Alkmaar een schone stad is, met groen, met frisse lucht. Met hoogbouw houd je meer ruimte over voor groen, voor parken, voor ruime fiets- en wandelverbindingen.

De identiteit van de dorpen willen wij zo veel als mogelijk behouden. De weidse polders moeten er als polders uit blijven zien. Verdere uitbreiding van de kleine kernen moet zeer doordacht gebeuren, altijd met inspraak van de bewoners.

In de gemeente blijkt een tekort te zijn aan woningen, niet alleen aan koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Alkmaar heeft ook behoefte aan sociale woningbouw. Er moet wat D66 betreft ook voorzien worden in de behoefte aan huurwoningen in het goedkopere segment.

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. D66 wil dat bij de planning van woningbouw voldoende rekening wordt gehouden voor levensloopbestendige woningen die zonder grote verbouwingen kunnen worden aangepast aan groeiende zorgbehoefte van onze senioren.

Veiligheid & Privacy
Veiligheid is nodig voor een leefbare omgeving. D66 is voorstander van een integraal veiligheidsbeleid, waarbij de aanpak een combinatie is van preventie en handhaving. Preventie waar mogelijk, handhaving waar nodig.

In een levendige stad wordt ook rekening gehouden met de leefbaarheid voor de bewoners. Wij willen dat de regels omtrent overlast, overdag en ’s nachts, met kracht gehandhaafd worden. De prioriteiten voor de komende jaren zijn: jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren, een betere begeleiding van verwarde personen en veiligheid in elke buurt.

Voor D66 weegt bij de inzet van cameratoezicht het privacy-aspect zwaar. D66 Alkmaar is voor doelgericht cameratoezicht. Cameratoezicht mag, zeker bij een grote kans op overlast, als extra ogen voor de politie worden ingezet, mits de beelden live worden uitgekeken en niet langer dan de wettelijk toegestane termijn worden bewaard.

De bewoners van Alkmaar moeten erop kunnen rekenen dat hun digitale gegevens veilig zijn en hun privacy niet wordt geschaad. Gegevens die door of namens de gemeente worden opgeslagen moeten goed beveiligd zijn.

Bereikbaarheid
Wij willen goede bereikbaarheid vanuit het dorp naar de stad en tevens goede bereikbaarheid van en naar Amsterdam, Haarlem en Den Haag.
Goede busverbindingen binnen de gemeente, liefst met elektrische bussen, zijn belangrijk. D66 wil dat alle woonkernen bereikbaar blijven voor het openbaar vervoer. Wat ons betreft blijft het eurokaartje zoals het is.

Iedereen moet veilig door de stad kunnen fietsen. Daarbij wordt gelet op de veiligheid van alle categorieën weggebruikers: kinderen, ouderen, scooters en brommers, elektrische fietsen en bakfietsen.

Parkeren
D66 ziet geen reden om het aantal parkeerplaatsen op straat in de binnenstad verder uit te breiden. Dat neemt niet weg dat er wel goede oplossingen gevonden moeten worden voor het parkeren.
Het parkeertarief voor bezoekers in de gemeentelijke parkeergarages blijft goedkoper dan het tarief op straat.
In de visie van D66 Alkmaar is de Karperton parkeergarage eind 2025 gesloopt en ontwikkeld tot een gebouw waarin gewoond wordt, geparkeerd wordt door inwoners en waar een goede (bak)fiets parkeergelegenheid is met mogelijkheden tot elektrisch opladen. Het parkeren voor bezoekers wordt op Overstad uitgebreid met een nieuwe eigentijdse parkeergarage.

Download hier het volledige programma.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018