Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten Kieskompas 2018

 

Stelling Standpunt D66 Alkmaar
Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren in Alkmaar. Mee eens. D66 is er voor om het afsteken van vuurwerk door particulieren te beperken tot siervuurwerk. Dus geen algeheel verbod, maar geen pijlen en knalvuurwerk
 

In de gemeente Alkmaar moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan

Helemaal mee eens. D66 heeft hierover een motie ingediend op 16 november 2017
Over belangrijke beslissingen moet de gemeente een referendum houden Niet mee eens. Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht, onder meer door een controverse over de wijze van aanvragen en verschillende interpretaties van de uitslag. Het kabinet wil daarom een pas op de plaats maken. De Wet raadgevend referendum wordt ingetrokken. Het is daarom raadzaam dat de gemeente ook een pas op de plaats maakt.
 

De gemeente Alkmaar moet meedoen aan een pilot om een gekozen burgemeester mogelijk te maken

 

Helemaal mee eens. Het voorstel gekozen burgemeester is in Den Haag nog in behandeling. Indien het komt tot het uitproberen van dit voorstel in Alkmaar, is D66 daar vóór.

Alle nieuwbouwwoningen moeten gebouwd worden zonder aansluiting op het gasnetwerk  

Helemaal mee eens. Het aardgasvrij maken van grote aantallen woningen en bedrijven vereist een zeer ingewikkelde planning. Iedereen moet zo snel mogelijk weten waar ieder huishouden aan toe is, ook wat betreft de financiële gevolgen. D66 wil dat in 2019 in kaart is gebracht wanneer welke woningen en bedrijven aardgasvrij zullen worden. Wat ons betreft moet de daarop volgende operatie in 2040 zijn afgerond.

Er moeten meer jongeren- en studentenwoningen worden gebouwd, ook als de gemeentelijke belastingen hierdoor omhoog gaan Mee eens. D66 Alkmaar wil dat jongeren in Alkmaar de kans krijgen om hier zelfstandig te wonen tijdens hun studie. Daarom willen wij dat er in Alkmaar meer studentenhuisvesting met tijdelijke verhuur voor de duur van de studie komt. Volgens D66 is een verhoging van de belastingen hiervoor  helemaal niet nodig.
 

De gemeente moet meer geld uittrekken voor kunst en cultuur

 

Mee eens. D66 wil dat subsidies voor kunstinstellingen in principe inflatiebestendig worden.  Dat wil zeggen dat de hoogte van de subsidies jaarlijks meegroeien met de ontwikkeling van lonen en prijzen.

De gemeente moet minder geld steken in kunstinstellingen, en meer in kleinere kunstprojecten  

Neutraal. D66 Alkmaar omarmt initiatief en innovatie. Wij vinden dat zeker ook jongeren in contact moeten komen met cultuur. Daarvoor is het nodig dat het aanbod aansluit op hun belevingswereld. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er ruimte wordt gegeven aan experimentele initiatieven om deze doelgroep effectief te gaan bereiken en betrekken. Dat kan middels kleine kunstprojecten, maar ook de instellingen spelen daarin een belangrijke rol.

De hondenbelasting moet worden afgeschaft  

Helemaal mee eens. De inning en controle op de hondenbelasting is lastig en duur. In de afgelopen jaren zijn verschillende voorzieningen voor honden aangelegd; daar is deze bron van inkomsten nu niet meer voor nodig. Wij zijn daarom voorstander van het afschaffen van deze belasting.

 

Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen

Mee eens. D66 vindt dat bij het inkoopbeleid waar mogelijk de gemeente voorrang moet geven aan bedrijven die mensen met een beperking aan werk helpen.
De gemeente moet biologische boeren een financiële tegemoetkoming geven Neutraal. Wij willen een groene polder met moderne landbouw die duurzaam en toekomstbestendig is. Daarvoor is het niet nodig dat biologisch boeren altijd een financiële tegemoetkoming moeten krijgen.
Voor boeren in het buitengebied mogen de regels in het bestemmingsplan versoepeld worden  

Niet mee eens. Alle wijzigingen in bestemmingsplannen worden door D66 op zijn merites beoordeeld. Dat geldt ook voor de regels die gelden voor de boeren in het buitengebied. Zo heeft D66 dan ook ingestemd met het amendement om het gewijzigde bestemmingplan in Marken Binnen niet vast te stellen.

 

In Alkmaar mogen windmolens komen

 

Mee eens. D66 is vóór energieopwekking door windmolens en zonnepanelen op daken op het platteland, maar tegen zonneweides waar eerst akkers of weilanden waren.

De gemeente moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning  

Mee eens. Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een onacceptabele uitkomst van het inburgeringsbeleid. Om dat te voorkomen dient er, waar mogelijk, een activerend en tegelijk ontzorgend systeem van sociale voorzieningen te zijn. Hiervoor moeten middelen en werkwijzen ontwikkeld worden die in de gemeente toepasbaar zijn, gericht op zelfredzaamheid.

 

Om luchtvervuiling tegen te gaan moeten er in Alkmaar milieuzones worden ingevoerd

 

Mee eens. D66 vindt schone lucht belangrijk. Op termijn is instellen van een milieuzone in de binnenstad dan ook een optie voor D66 Alkmaar

 

Om weidevogels een broedplek te geven, moet de gemeente ervoor zorgen dat het waterpeil in de Oudorperpolder omhoog gaat

Mee eens. D66 heeft  ingestemd met de motie “Weide vogels in de Ouderperhout”  van 20 april 2017 . Hierin wordt het college gevraagd een proef te doen om het eerstvolgende broedseizoen het waterpeil, aanvullend, te verhogen met 14 cm,
Om overlast te verminderen moeten er minder evenementen komen in Alkmaar  

Niet mee eens. Stilte is een gewaardeerd onderdeel van onze leefomgeving. D66 begrijpt dat in de stad het uitgaansleven, feesten en culturele activiteiten zorgen voor geluid. Enige overlast is zeker in de binnenstad dan ook niet te vermijden. Maar waar mogelijk moet de overlast beperkt worden. Daarom wil D66 dat stilteweekenden gerespecteerd worden en regels gericht op beperking van overlast ook daadwerkelijk worden gehandhaafd, hetgeen nu niet voldoende het geval is.

De gemeente moet de sluitingstijden voor horeca in Alkmaar weer herinvoeren  

Helemaal niet mee eens. D66 is vóór de vrije sluitingstijden. Enige spreiding van het naar huisgaande publiek is gewoon veiliger. Dat neemt niet weg dat ondernemers zelf of met elkaar kunnen beslissen eerder dicht te gaan.

 

De toeristenbelasting mag worden afgeschaft in Alkmaar

Helemaal niet mee eens. Toeristenbelasting is in geheel Alkmaar ingevoerd en dient als (deel van de) financieringsbron voor programma economie en toerisme.
 

De gemeente mag geen boetes meer opleggen aan mensen met schulden

 

Niet mee eens. Wij kunnen niet uit de voeten met deze stelling. In zijn algemeenheid kan D66 het met deze stelling niet eens zijn. Schulden mogen geen vrijbrief zijn of worden voor het maken van overtredingen.

 

De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving

 

Mee eens. Ook wie geen betaald werk kan verrichten kan vaak wel een bijdrage leveren met een nuttige activiteit. D66 wil dat de gemeente dit vrijwilligerswerk stimuleert. De tegenprestatie mag alleen een voorwaarde voor het krijgen van bijstand worden, als dit past in een doordacht traject om een bijstandsgerechtigde op weg te helpen naar de betaalde arbeidsmarkt.

De regels voor de bijstand mogen worden versoepeld zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken, ook al kost dat de gemeente meer geld Niet mee eens. Eenmaal in de bijstand dreigen mensen buiten de boot te vallen. Bij toetsing in het kader van de bijzondere bijstand moet voorkomen worden dat mensen door een opeenstapeling van kwijtscheldingen en inkomensvoorzieningen in een armoedeval terechtkomen. D66 wil juist de zelfredzaamheid vergroten en voorkomen dat mensen in de bijstand komen.
De gemeente moet de huisvesting van het COC subsidiëren  

Mee eens. D66 vindt het belangrijk dat mensen uit de LHBT groep een veilige ontmoetingplaats hebben in onze gemeente. Indien noodzakelijk moet de gemeente hiervoor subsidie beschikbaar stellen.

 

Om kosten te besparen moeten voetbalclubs in Alkmaar fuseren

Niet mee eens. Fusie van sportverenigingen vindt D66-Alkmaar iets dat moet worden overgelaten aan de betrokken partijen.
 

De gemeente moet geld uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen

Mee eens. Sportevenementen dragen altijd bij aan de beleving in de gemeente. Maximale jaarlijkse budgetgrenzen mogen hieraan echter wel worden gesteld.
 

Om de veiligheid te verhogen moet de gemeente drones inzetten, ook al gaat dit ten koste van de privacy

Niet mee eens. Voor D66 weegt bij de inzet van cameratoezicht het privacy-aspect zwaar.  Alleen inzet drones onder de strikte voorwaarde van direct uitkijken en wissen.Daarbij de raad gaat er niet over. De bevoegdheid van het inzetten van drones ligt bij de Burgemeester. Indien de Burgemeester incidentele inzet noodzakelijk acht voor de veiligheid, kan het op onze steun rekenen.
De politie moet veel harder optreden, ook bij kleine vergrijpen Helemaal niet mee eens. Preventie waar mogelijk, handhaving waar nodig. Volgens D66 moeten criminaliteit en overlast eerst en vooral voorkómen worden.

De binnenstad van Alkmaar moet autoluw worden

 

Helemaal mee eens. D66 wil een schone binnenstad zonder vervuilende en overlast gevende vrachtauto’s en bestelbusjes. Wij willen daarom een onderzoek naar de mogelijkheden van een “cargohub”, een overlaadplaats waar goederen bestemd voor de binnenstad worden overgeladen in elektrische auto’s die de lading verder de stad in brengen. Op termijn is instellen van een milieuzone in de binnenstad ook een optie voor D66 Alkmaar.

 

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen (bijv. thuiszorg, dagbesteding) moet worden afgeschaft, ook al moet de gemeente dan bezuinigen

Niet mee eens. Zorgkosten moeten beheersbaar blijven. D66-Alkmaar is bijvoorbeeld voor gratis dagopvang, maar voor duurdere investeringen wordt wat D66 betreft wel een eigen bijdrage gevraagd aan wie dat kan dragen.
De gemeente moet meebetalen aan initiatieven voor de groepshuisvesting van ouderen  

Niet mee eens. Voor D66 is groepshuisvesting van ouderen een goed initiatief. De gemeente kan dit ondersteunen. Wij zijn niet voor de verplichting dat de gemeente voor deze initiatieven moet meebetalen. Dat zal leiden tot ongelijkheid met andere wooninitiatieven. Voor de financiering zijn de initiatiefnemers zelf verantwoordelijk.

Islamitische vrouwen moeten de mogelijkheid hebben om gescheiden van mannen te kunnen zwemmen  

Neutraal. Mannen en vrouwen mogen al gescheiden zwemmen. Ook is gescheiden sporten normaal. Denk aan voetbal, handbal, etc. D66 vindt dit een onzinnige vraag zeker nu deze vraag zich op een specifieke doelgroep richt. Dit standpunt publiceren wij ook.

Om de verkeersdoorstroming te verbeteren moet Alkmaar meer geld uittrekken voor nieuwe wegen  

Mee eens. D66 wil geld uitrekken voor betere en nieuwe fietswegen. Dorpskernen moeten goede en veilige fietsverbindingen hebben met de stad en richting scholen met de mogelijkheden voor aangenaam gebruik voor fietsende inwoners en toeristen. D66 wil hier de komende vier jaar € 1.000.000 voor uittrekken vanuit de algemene middelen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018